Các giá trị đơn vị đo

Trong hệ Anh và hệ mét có nhiều đơn vị đo. Trong lập trình CNC chỉ sử dụng một số đơn vị. Các đơn vị hệ mét thường dùng là milimét hoặc mét, tùy theo ứng dụng. Đơn vị Anh là inch và foot, tùy theo ứng dụng. Viết tắt các đơn vị được nêu trên Bảng 10.1

Bảng 10.1. Viết tắt cảc đơn vị đo

Milimét mm
Mét m
Inch in
Foot ft

 

Nhiều thuật ngữ lập trình sử dụng các viết tắt trên Bảng 10.1. Bảng 10.2 nêu ra các đơn vị giữa hai hệ thông đo (các viết tắt đơn vị cũ được ghi trong dấu ngoặc).

Bảng 10.2. Các đơn vị đo thông dụng

Hê mét Hệ Anh
m/min (MPM) ft/min (FPM hoặc SFPM)
mm/min in/min (IPM hoặc ipm)
mm/vònp in/rev (IPR hoặc ipr)
mm/răng in/tooth (IPT hoặc ipt)
kW HP

 

CÁC CHÊ Độ TUYỆT ĐỐI VÀ sô GIA

Kích thước theo các đơn vị nhập (mét hoặc Anh) phải có điểm quy chiếu chuyền biệt. Ví dụ, nếu X35.0 xuất hiện trong chương trình và đơn vị được chọn là milimét, lệnh này không cho biết điểm gốc (quy chiếu) của kích thước 35 mm. Hệ điều khiển cần thêm thông tin để lập trình các giá trị kích thước một cách chính xác.

Có hai kiểu quy chiếu trong lập trình:

□      Quy chiếu theo điểm chuẩn trên chi tiết

… còn được gọi là điểm gốc để nhập TUYỆT ĐỐI

□      Quy chiếu theo điểm trước đó trên chi tiết

… được gọi là vị trí dao cuối cùng để nhập sô GIA

Trong ví dụ này, kích thước X35.0 (và mọi kích thước khác) có thể đo từ điểm cố định được chọn trên chi tiết, dược gọi là gốc, zero chương trình, hoặc điểm quy chiếu chương trình, tất cả đều có cùng ý nghĩa. Giá trị X35.0 còn có thể đo
từ vị trí trước đó, luôn luôn là vị trí dao cắt cuối• cùng. Vị trí này trở thành vị trí hiện hành đối với chuyển động dao kế tiếp. Hệ điều khiển không thể phân biệt giữa hai khả năng này nếu chỉ có lệnh X35.0, cần bổ sung thêm lệnh vào chương trình.

Mọi kích thước trong chương trình CNC được đo từ điểm chung (gốc) đều là kích thước tuyệt đối (Hình 10.1) và mọi kích thước trong chương trình được đo từ điểm hiện hành (điểm cuối) đều là kích thước số gia (tương đối) (Hình 10.2)

 

10.2 10.1

Hình 10.2. Kích thước số gia – đo từ vị trí dao hiện hành, lệnh G91 trong chương trình.

Do địa chỉ X trong ví dụ nêu trên được viết là X35.0, được lập trình như nhau đối với cả hai hệ quy chiếu, cần có phương tiện bổ sung cho nhà lập trình. Không có phương tiện đó, hệ điều khiển sẽ sử dụng xác lập mặc định của tham số hệ thông. Không phải lúc nào cũng đúng với ý đồ của nhà lập trình. Sự lựa chọn chế độ kích thước được điều khiển bằng hai lệnh chế độ G.

Các lệnh chuẩn bị G90 và G91

Có hai lệnh chuẩn bị dùng để nhập các giá trị kích thước G90 và G91 để phân biệt giữa hai chế độ đơn vị.

G90 Chế độ lập kích thước tuyệt đối
G91 Chê’ độ lập kích thước theo số gia (tương đối)

 

Cả hai lệnh này đều có tính chế độ, do đó chúng sẽ xóa lẫn nhau. Hệ điều khiển sử dụng xác lập mặc định ban đầu khi đóng cồng tắc chính (ON) trên máy, thường là chế độ số gia. Xác lập này có thể thay đổi bằng tham số hệ thống xác lập trước trên máy tính khi cấp điện cho máy. Đối với các chương trình CNC riêng rẽ, xác lập hệ thông này có thể điều khiển bằng cách gộp lệnh chuẩn bị thích hợp vào chương trình, sử dụng một trong hai lệnh G90 hoặc G91.

Khi lập trình bạn cần gộp xác lập được yêu cầu;trong chương trình CNC, không nên tính đến xác lập mặc định bất kỳ trong hệ điều khiển. Bạn có thề’ ngạc nhiên khi biết xác lập mặc định phổ biến trong hệ thông điều khiển là chế độ số gia, thay vì chế độ tuyệt đối. Nói chung, lập trình tuyệt đôi có nhiều ưu điểm hơn lập trình số gia và được ưa chuộng hơn. Ngoài ra, nếu dùng lập trình số gia một cách thường xuyên, chương trình vẫn bắt đầu theo chế độ tuyệt đối. Vậy, tại sao chế độ số gia là mặc định? Lý do là, cũng như trong nhiều trường hợp mặc định khác, bảo đảm an toàn gia công. Bạn hãy theo dõi lập luận dưới đây:

Xét sự khởi động của chương trình mới được tải vào bộ điều khiển máy. Bộ điều khiển được kích hoạt, chi tiết được gá lắp an toàn, dụng cụ cắt ở vị trí chuẩn bị, xác lập các giá trị bù và chương trình sẵn sàng khởi động. Các chương trình loại này thường được viết với chế độ kích thước tuyệt đôì. Mọi thứ có vẻ đều suôn sẻ, nhưng lệnh tuyệt đối G90 bị thiếu trong chương trình. Điều gì sẽ xảy ra trên máy CNC? Bạn hãy tự trả lời và suy nghĩ một cách logic.

Khi xử lý lệnh chuyển động dao cắt thứ nhất, các khả năng bao gồm giá trị đích của dao có thể là dương hoặc giá trị âm nhỏ. Do chế độ nhập kích thước bị thiếu trong chương trình, hệ điều khiển “giả thiết” chế độ này là số gia, đây cũng là giá trị mặc định của tham số hệ thống. Chuyển động dao cắt, thường chỉ theo trục X và trục Y, có thể vượt quá hành trình, nếu giá trị đích là dương, hoặc với lượng nhỏ, khi giá trị đích là âm. Trong các trường hợp này, hầu như không xảy ra sự cố đối với máy hoặc chi tiết gia công. Tất nhiên ở dây không
có sự bảo đảm chắc chắn, do đó bạn cần lập trình với ý thức bảo đảm tính an toàn gia công.H

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.