Các điểm quy chiếu

Trong các chương trước đã trình bày quan hệ cơ bản giữa hình học máy và gá lắp chi tiết, nhà lập trình CNC làm việc trong môi trường chính xác, các quan hệ toán học là rất quan trọng.

Có ba môi trường chính trong lập trình đòi hỏi thiết lập các quan hệ toán học:

Môi trường Quan hệ
Máy Máy công cụ + hệ thống điều khiển (bộ CNC)
Chi tiết Chi tiết gia công + Bản vẽ + Vật liệu
Dao cắt Giá giữ dao + dụng cụ cắt

 

Mỗi môi trường này đều độc lập với nhau. Nếu quan hệ là chưa rõ ràng, bạn hãy xem xét các nguồn của từng môi trường:

□      MÁY CÔNG CỤ của nhà chế tạo, thường không có bộ điều khiển và dụng cụ cắt.

…môi trường này luôn luôn kết hợp với…

□      HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN được chế tạo từ công ty chuyên môn hóa về ứng dụng điện tử cho máy công cụ. Họ thường không chế tạo máy công cụ hoặc dụng cụ cắt.

□      CHI TIẾT (gia công) là thiết kế kỹ thuật đặc thù được thực hiện trong công ty không chế tạo máy công cụ, hệ thống điều khiển, dao cắt và giá giữ dao.

□      DỰNG CỤ CĂT do công ty chuyên môn chế tạo, có hoặc không chế tạo các cán dao. Các công ty này không chế tạo máy công cụ và hệ thống điều khiển.

Các nguồn này phải tương hợp với nhau khi khách hàng mua máy công cụ. Thiết kế kỳ thuật (chi tiết) phải được gia công trên máy công cụ từ một nhà chế tạo, sử dụng hệ thông điều khiển của nhà chế tạo khác, dao cắt của công ty khác, và giá giữ dao từ nguồn thứ tư. Các nguồn này tương tự dàn nhạc gồm các nhạc công chưa từng chơi cùng nhau. Trong cả hai trường hợp, cần tạo ra sự hài hòa và tương hợp.

Điểm chung ở đây là cả ba môi trường này đều cần có “đội ngũ công tác”. Họ phải cùng làm việc và tương tác với nhau.

Đối với các mục đích lập trình, các quan hệ và tương tác này đều dựa trên một mẫu số chung cho từng môi trường — điểm quy chiếu.

Điểm quy chiếu là vị trí cố định hoặc được chọn tùy ý trên máy, dụng cụ cắt, hoặc chi tiết (chuẩn máy, chuẩn định vị, hoặc chuẩn gia công). Điểm quy chiếu cố định là vị trí chính xác dọc theo hai hoặc nhiều trục, được thiết kế trong khi chế tạo hoặc gá lắp. Một sô điểm quy chiếu do nhà lập trình thiết lập trong quá trình viết chương trình. Trong ba môi trường này, cần có ba điểm quy chiếu, mỗi điểm dùng cho một trong các nhóm:

□      Điểm quy chiếu máy …zero máy hoặc chuẩn máy

□      Điểm quy chiếu chi tiết …zero chương trình hoặc chuẩn chi tiết

□      Diểm quy chiếu dao …đỉnh dao hoặc chuẩn dao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.