Các đặc tính chiều quay

Nếu chiều quay trục chính là thuận (CW), cần sử dụng hàm M03 trong chương trình, nếu quay ngược (CCW) cần sử dụng M04.

Do tốc độ trục chính s trong chương trình phụ thuộc vào hàm chiều quay trục chính M03 hoặc M04, quan hệ của chúng trong chương trình là rất quan trọng.

Địa chỉ tốc độ trục chính s và hàm chiều quay trục chính M03 hoặc M04 phải được hệ

.diều khiển chấp nhận đồng thời. Nếu thiếu một trong hai lệnh này, bộ điều khiển sẽ khòng chấp nhận, đặc biệt khi máy bắt đầu hoạt động. ít nhất có hai phương pháp đúng để lập trình tốc độ và chiều quay trục chính.

□     Nếu tốc độ và chiều-quay trục chính được lập trình chung trong một block, tốc độ và chiều quay trục chính sẽ đồng thời khởi động.

□     Nếu tốc độ và chiều quay trục chính được lập trình trong các block riêng rẽ, trục chính sẽ không quay cho đến khi cả lệnh tốc độ và chiều quay được xứ lý.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.