Các chu trình tiện trên máy CNC

  

a)  Chu trình đơn:

–  Chu trình tiện trục thẳng (G90)

–  Chu trình tiện mặt đầu (G94)

–  Chu trình tiện ren (G92)
[adrotate banner=”1″]

b)  Chu trình hỗn hợp

–  Chu trình tiện tinh (G70)

–  Chu trình tiện thô hướng trục (G71

–  Chu trình tiện thô hướng kính (G72

–  Chu trình tiện chép hình (G73)

–  Chu trình tiện rãnh măt đầu (G74)

–  Chu trình tiện rãnh trụ (G75)

–  Chu trình tiện ren hỗn hợp (G76)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *