Các chu trình thường dùng khi gia công

Các chu trình thường dùng khi gia công

Cú pháp G72 [DU [X…] [Y…] [Z…] [D…] [F…] G73 [Q…] [X…] [Y…] [Z…] [D…] [F…]
Chức năng Phay hốc chữ nhật
Diễn giải X,Y,Z : tọa độ điểm B (đáy hốc, đôi diện điểm A)

D : trị số dịch dao ngang

Q : trị số dịch dao đứng của trục mang dao

Cú pháp G75 [CU    [X…]   [Y…]   [Z…] [R…] [D…] [F…]
Chức năng Phay hốc tròn
Diễn giải X,Y,Z : tọa độ điểm B (đáy hốc)
D : trị SỐ dịch dao ngang
Q : trị si dịch dao đứng của trục mang dao
R : bán kính hốc

Cú pháp G82 [P…]    [X…]   [Y…]   [Z…] [R…] [F…]
Chức năng Khoan lỗ không bẻ phoi
Diễn giải X,Y,Z : tọa độ điểm B (đáy hốc)
p : thời gian dừng ở đáy lỗ
R : Khoảng cách an toàn

Cú pháp G80
Chức năng Kết thúc chu trình khoan lỗ.

Cú pháp G83 [CU    [X…]   [Y…]   [Z…] [R…] [F…]
Chức năng Khoan lỗ bẻ phoi
Diễn giải X,Y,Z : tọa độ điểm B (đáy hốc)
Q : trị số dịch dao đứng
R : Khoảng cách an toàn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.