Các block chuỗi thứ tự

Các block chuỗi thứ tự riêng rẽ trong chương trình CNC có thể có số quy chiếu để dễ định hướng trong chương trình. Địa chỉ chương trình với số block là chữ N, tiếp sau là một đến năm chữ số – từ chuỗi thứ tự 1 đến 9999 hoặc 99999, tùy theo hệ điều khiển, khoảng số block từ N1 đến N9999 trên các bộ điều khiển kiểu cũ hoặc đến N99999 trên các bộ điều khiển hiện đại. Một số bộ điều khiển cũ chỉ chấp nhận số block có tối đa 3 chữ số, NI đến N999

Địa chỉ N luôn luôn là từ ngữ thứ nhất trong block. Để dễ định hướng trong chương trình có các chương trình con, không nên lặp lại các chỉ số giữa hai kiểu chương trình. Ví dụ, chương trình chính bắt đầu với N1 và chương trình con cũng bắt đầu với N1 có thể dẫn đến nhầm lẫn, nhưng không sai về kỹ thuật.

Lệnh số chuỗi thứ tự

Trong Bảng 9.1, cột thứ nhất biểu thị các số chuỗi thứ tự theo cách thức sử dụng bình thường, cột thứ hai là số chuỗi thứ tự theo định dạng được chấp nhận trong hệ thống điều khiển khi áp dụng cho chương trình CNC.

Bảng 9.1. Số chuỗi thứ tự

Số gia Số block thứ nhất
1 NI
2 N2
5 N5
10 NlO
50 N50
100 N100
99999 N99999

 

Sự sử dụng các chuỗi thứ tự (số block)

trong chương trình CNC có nhiều ưu điểm và ít nhất là một nhược điểm.

Về ưu điểm, số bloek làm cho sự tìm kiếm chương trình trở nên đơn giản hơn khi biên tập hoặc lặp lại dụng cụ cắt trên máy. Chúng còn làm cho chương trình dễ đọc hơn trên màn hình CNC khi xử lý hoặc trên bản in. Điều này có nghĩa là cả nhà Lập trình và người vận hành đều hưởng lợi.

Về nhược điểm, số block làm giảm dung lượng nhớ khả dụng trên máy CNC. Điều này có nghĩa là số lượng chựơng trình lưu trong bộ nhớ sẽ giảm và chương trình dài có thể không lưu trọn vẹn trong bộ nhớ.

Định dạng nhập chương trình đôi với số block, sử dụng địa chỉ N, là N5 trên các bộ điều khiển hiện đại, N4 hoặc N3 trên các bộ điều khiển kiểu cũ. Số block NO là không được phép, dấu trừ, dấu thập phân, số thập phân đều không được sử dụng. Số gia tối thiểu khi đánh số block luôn luôn là số nguyên nhỏ nhất được phép là một (Nl, N2, N3, N4,…). Số gia lớn hơn cùng được phép và sự lựa chọn tùy theo kinh nghiệm lập trình cá nhân hoặc theo tiêu chuẩn do công ty thiết lập. Các số gia thường dùng để đánh số block khác với SÔI một được nêu trên Bảng 9.2.

Bảng 9.2. Số gia khi đảnh số block

Số gia Ví dụ trong chương trình
2 N2 / N4 , N6, N8, …
5 N5, N10, N15, N20 , . . .
10 N10, N20, N30, N40, . . .
100 N100, N200, N300, N400, …

 

Một số nhà lập trình thường bắt đầu với mặc định N100, lập trình theo các số gia 100,

10,     hoặc nhỏ hơn. Điều này tuy không sai, nhưng chương trình trở nên dài một cách không cần thiết va có thể khó quản lý hơn.

Trong tất cả các trường hợp số gia khác một, mục đích của chương trình là như nhau, nhằm cho phép các block bổ sung được chèn vào giữa các block hiện có, nếu cần thiết. Yêu cầu này có thể phát sinh trong khi kiểm chứng hoặc tối Ưu hóa chương trình trên máy CNC, cần bổ sung cho chương trình hiện hữu. Tuy các block mới sẽ không theo thứ tự số gia như nhau, nhưng ít nhất cũng theo các số tăng dần. Ví dụ, vạt mặt trên máy tiện với một lần cắt (ví dụ A) được người vận hành chỉnh sửa thành hai lần cắt (ví dụ B).

3 Ví dụ A – vạt mặt một lần cắt

N40 GOO G41 X3 . 5 zo T0303 M08 N50 G01 X-0.07 F0.01 N60 GOO W0.1 MO9 N7 0 640 X3 . 5

o Ví dụ B – vạt mặt hai lần cắt

N40 GOO G41 X3.5 Z0.05 T0303 MO8

N50 G01 X-0.07 F0.01

N60 GOO W0.1

N61 X3 .5

N62 Z0

N63 G01 X-0.07 N.64 GOO WO . 1 MO9 N70 G40 X3 . 5

Bạn hãy chú ý sự thay đổi trong block N40 và các block bổ sung từ N61 đến N64. Trong

sách này sẽ lập trình block theo số gia là 1, các block bổ sung sẽ không có số để minh họa sự cần thiết khi bổ sung các block mới. Nhiều bộ điều khiển cho phép bỏ qua chỉ số block.

3 Ví dụ A – vạt mặt một lần cắt

N40 GOO G41 X3 . 5 Z0 T03 03 M08 N41 GO 1 X-0 . 07 F0 . 01 N42 G00 WO . 1 N43 G40 X3 .5

D Ví dụ B – vạt mặt hai lần cắt

N40 GOO G41 X3.5 Z0.05 T0303 M08

N41 GO 1 X-0.07 F0.01

N42 GOO WO . 1

X3.5

Z0

G01 X-0 .07 GOO WO . 1 N43 G40 X3 .5

Chú ý, khi bỏ qua chĩ số block mới, chương trình sẽ được rút gọn, các bạn dễ dàng nhận biết block mới trên màn hình hoặc trên bản in.

Các chữ số 0 đứng trước có thể bỏ qua trong số block, ví dụ N00008 có thể viết thành N8. Việc bỏ qua các chữ số 0 đứng trước cho phép giảm chiều dài chương trình. Các chữ số 0 đứng sau không được phép bỏ qua, ví dụ N08 có thể viết là N8 nhưng N80 phải giữ nguyên.

Sử dụng số block trong chương trình là tùy chọn, như đã nêu trong các ví dụ. Chương trình chứa chỉ số block sẽ dễ đọc hơn. Đối với người vận hành CNC, tìm và chinh sửa các hàm trong chương trình cũng dễ dàng hơn. Bạn cần lưu ý, một số ứng dụng lập trình phụ thuộc vào chỉ số block. Ví dụ, các chu kỳ tiện lặp lại nhiều lần G70, G71, G72, G73. Trong trường hợp này, ít nhất các block quan trọng phải được đánh số cChương 34).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.