Bù chi tiết

Sử dụng phương pháp Work Offset (bù chi tiết) để định vị dụng cụ cắt dựa trên zero máy nhanh và hiệu quả hơn nhiều so với các phương pháp cũ sử dụng các hàm bù vị trí G45 và G46 (Chương 16). Bù chi tiết còn được gọi là Work Coordinate System (hệ tọa độ làm việc) hoặc Fixture Offsets (bù đồ gá). Bù chi tiết hiệu quả hơn so với sử dụng các lệnh đãng ký vị trí G92 (hệ thống phay) hoặc G50 (hệ thống tiện). Nhà lập trình CNC nếu không biết ý nghĩa của các hàm bù vị trí hoặc các lệnh đăng ký vị trí, có lẽ chỉ làm việc với các máy CNC hiện đại. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều máy CNC trong công nghiệp sử dụng các hàm đã lạc hậu đó. Hiểu biết về chúng sẽ tăng số lượng công cụ lập trình khả dụng.

Chương này trình bày các phương pháp hiện đại phôi hợp quan hệ giữa vị trí zero máy và điểm quy chiếu zero chương trình. Trong các ví dụ sẽ sử dụng tính năng Work Coordinate System trên hệ thông điều khiển hiện đại. Bạn hãy coi sự bù chi tiết là sự chỉnh thẳng hàng giữa hai hoặc nhiều hệ tọa độ

VÙNG LÀM VIỆC KHẢ DỤNG

Trước khi tìm hiểu chi tiết, bạn cần biết về hệ tọa độ làm việc – hoặc bù chi tiết. Bù chi tiết là phương pháp cho phép nhà lập trình CNC lập trình gia công mà không cần biết vị trí chính xác của chi tiết trên bàn máy. Đây là cách tiếp cận tương tự phương pháp bù vị trí nhưng linh hoạt và tiên tiến hơn. Trong hệ thống bù chi tiết, đến sáu chi tiết có thể được gá lắp trên bàn máy, mỗi chi tiết có chỉ số bù riêng. Nhà lập trình có thể dịch chuyển dụng cụ cắt từ chi tiết này đến chi tiết khác một cách dễ dàng. Để đạt được điều này, cần có lệnh chuẩn bị để kích hoạt sự bù chi tiết, phần còn lại sẽ do hệ thống điều khiển thực hiện. Hệ thống sẽ tự động thực hiện sự điều chính bất kỳ về sự khác biệt giữa hai vị trí chi tiết.

Khác với hàm bù chi tiết, hai, ba, hoặc nhiều trục có thể dịch chuyển đồng thời với sự bù chi tiết, dù trục z trên trung tâm gia công được điều khiển một cách độc lập, sử dụng các lệnh bù chiều dài dụng cụ cắt G43 hoặc G44. Các lệnh liên quan với sự bù trục sẽ được trình bày chi tiết trong Chương 18.

Trong bù vị trí, để chuyển sự gia công từ chi tiết này sang chi tiết khác trong cùng một xác lập chung, chương trình chứa chỉ số bù khác từ zero chương trình của chi tiết trước đó. Sử dụng phương pháp bù chi tiết, mọi zero chương trình đều được đo từ vị trí zero máy, thường đến sáu giá trị bù, đôi khi cao hơn.

Sáu hệ tọa độ làm việc – hoặc bù chi tiết — khả dụng trên hệ thông điều khiển Fanuc, được gán các lệnh chuẩn bị như sau

G54 G55 G56 G57 G58 G59

Khi hệ điều khiển bắt đầu hoạt động, hệ tọa độ mặc định thường là G54.

Về cơ bản, sự bù chi tiết thiết lập sáu vùng làm việc độc lập, đây là tính năng tiêu chuẩn. Các giá trị nhập vào bộ CNC luôn luôn là các khoảng cách được đo từ zero máy đến zero chương trình. Do có đến sáu vùng làm việc, có thể xác định đến sáu vị trí zero chương trình độc lập. Hình 17.1 nêu rõ các quan hệ cơ bản, sử dụng xác lập G54 mặc định.

ZERO MÁY

o

CHI TIẾT

ZERO CHƯƠNG TRÌNH

GIỚI HẠN chuyển động trục

Hình 17.1. Các quan hệ cơ bản, sử dụng xác lập G54 mặc định

Các quan hệ cơ bản của sự bù chi tiết mặc định (G54) cũng áp dụng theo cùng cách thức đối với năm lệnh bù chi tiết còn lại (G55 đến G59). Các giá trị lưu trong hệ thống điều khiển luôn luồn được đo từ vị trí zero máy đến zero chương trình của từng chi tiết, theo sự xác định của nhà lập trình CNC.

Khoảng cách từ zero máy đến zero chương trình của từng vùng làm việc được đo riêng rẽ theo các trục X và Y, được nhập vào bộ ghi bù chi tiết tương ứng của hệ điều khiển. Bạn hãy chú ý, chiều đo là từ zero máy đến zero chương
trình. Nếu chiều này là âm, dấu âm phải được nhập vào màn hình bù.

Để so sánh với lệnh đăng ký vị trí G92, Hình 17.2 minh họa sự gá lắp chi tiết với phương pháp cũ sử dụng G92 và zero máy là điểm khởi đầu. Bạn hãy chú ý sự gán các mũi tên là ngược chiều, cho biết chiều đo từ zero chương trình đến zero máy.

 

17.2

Hình 17.2. Các quan hệ cơ bản của lệnh đãng ký vị trí G92

Đối với các lệnh bù chi tiết G54 đến G59, mục nhập vào bộ ghi vị trí bù tọa độ sẽ là giá trị âm trên trục X, giá trị âm trên trục Y, là zero trên trục z, đôì với hầu hết các trung tâm gia công đứng. Điều này do người vận hành CNC thực hiện tại máy. Hình 17.3 minh họa ví dụ về mục nhập hệ thống điều khiển.

1        (G54)

X -12.5543 Y – 7.4462

z 0.0000

Hình 17.3. Mục nhập dữ liệu đối với hệ tọa độ làm việc G54

Bằng cách dùng các xác lập G54 đến G59 trong chương trình, hệ điều khiển chọn các khoảng cách đo đã ỉưu và dao cắt có thể chuyển động đến vị trí bất kỳ bên trong vùng làm việc đã chọn đồng thời theo cả hai trục X và Y, mỗi khi cần thiết.

Vị trí chi tiết trên bàn máy thường được biết trong khi lập trình. Mục đích chính của bù chi tiết đồng bộ hóa vị trí thực của chi tiết trong quan hệ với vị trí zero máy.

BÙ chỉ tiết bổ sung

Tiêu chuẩn sáu hệ tọa độ làm việc (bù chi

tiết) là đủ cho nhiều dạng gia công. Tuy nhiên có một số công việc có thể đòi hỏi gia công với nhiều điểm quy chiếu chương trình, ví dụ chi tiết khối đa diện trên bàn máy gia công ngang. Hiện có các tùy chọn nào, ví dụ nếu chi tiết gia công đòi hỏi đến mười hệ tọa độ làm việc?

Fạnuc cung cấp – ở dạng tùy chọn — đến 48 sự bù chi tiết bổ sung, tổng cộng là 54 (6+48). Nếu tùy chọn này khả dụng trên hệ thông CNC, sự bù bất kỳ trong 48 sự bù này có thể dược sử dụng bằng cách lập trình mã G đặc biệt:

Chọn bù chỉ tiết bổ sung với p = 1 dấn 48

Chọn bù chi tiết bổ sung 1 Chọn bù chi tiết bổ sung 2 Chọn bù chi tiết bổ sung 3 Chọn bù chi tiết bổ sung X.. Chọn bù chi tiết bổ sung 48

Sử dụng các lệnh bù chi tiết bổ sung trong chương trình hoàn toàn như các lệnh tiêu chuẩn:

N2 G90 G00 G54 Pl X5 . 5 Y3 .1 S1000 M03

Hầu hết các bộ điều khiển Fanuc cho phép bỏ qua phần thập phân của G54.1, mà không gậy ra vấn đề gì:

N2 G90 G00 G54 Pl Y3 .1 S1000 M03

Sự hiện diện của hàm P1 đến P48 bên trong block sẽ chọn sự bù chi tiết bổ sung. Nếu không có tham số P1 đến P48, hệ điều khiển sẽ chọn lệnh G54 mặc định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.