Bảng xếp hạng các phần mềm trong lĩnh vực cơ khí

1. Các phần mềm CAD cao cấp:

1. TOPsolid…………………………………… ……..21 phiếu.
2. Pro/Engineer Wildfire…………………………16 phiếu.
3. I-DEAS NX Series…………………………….13 phiếu.
4. CATIA Version 5……………………………..13 phiếu.
5. CATIA/CADAM Solution V4……………..12 phiếu.
6. CADDS5i ………………………………………..10 phiếu.
7. CADCEUS 5……………………………………10 phiếu.
8. Unigraphics NX ……………………………..10 phiếu.

2. Các phần mềm CAD trung cấp:

1. Caelum XXen/Design………………………….18 phiếu.
2. Autodesk Mechanical Desktop……………..18 phiếu.
3. ThinkDesign………………………………… ……18 phiếu.
4. SolidWorks…………………………………. …..17 phiếu.
5. Autodesk Inventor……………………………..10 phiếu.
6. CADPAC-Fusion………………………………10 phiếu.
7. DesignFlow…………………………………. …….9 phiếu.
8. ICAD/SX Mechanical Pro……………………..9 phiếu.
9. MYPAC DRAFT & MODEL………………..8 phiếu.
10. OneSpace Designer Modeling………………..8 phiếu.
11. Solid Edge………………………………………. ..8 phiếu.
12. SolidMX……………………………………. ……..7 phiếu.
13. Zunou Century 3D……………………………….6 phiếu.

3. Các phần mềm CAD hạng thấp:

1. Alibre Design…………………………………….. .19 phiếu.
2. from.Z ………………………………………..14 phiếu.
3. Cosmo IntelliCAD 4……………………………..14 phiếu.
4. IronCAD……………………………………. ………12 phiếu.
5. MYPAC BASIS CAD……………………………10 phiếu.
6. Para Logix……………………………………… ……4 phiếu.
7. Pro/DESKTOP……………………………………. .4 phiếu.
8. Solid Station LE……………………………………4 phiếu.
9. TURBOCAD Professional…………………….. 3 phiếu.
10. Zunou Rapid 3D…………………………………..1 phiếu.

4. Các phần mềm CAD/CAM 3D

1. Space-E CAA v5 Based………………………….19 phiếu.
2. MasterCAM X………………………………………19 phiếu.
3. Caelum 2…………………………………………. ….18 phiếu.
4. Matsuura Virtual Gibbs…………………………..17 phiếu.
5. NC-WORKS……………………………………… ..17 phiếu.
6. PowerShape…………………………………. …….. 15 phiếu.
7. SURFCAM……………………………………. …….13 phiếu.
8. E’s 3D………………………………………… ……….12 phiếu.
9. ESPRIT…………………………………….. …………11 phiếu.
10. MYPAC SUPER CAM……………………………10 phiếu.
11. SolidStation……………………………….. ………… 8 phiếu.
12. Tebis ………………………………………….. ……… 8 phiếu.
13. TOOLS……………………………………… ………….8 phiếu.
14. VISI-Series ………………………………………….. ..6 phiếu.
15. VX………………………………………… ……………..5 phiếu.
16. Ace CAM……………………………………….. ……..4 phiếu.

5. Các phần mềm surface dùng cho công nghiệp thiết kế mỹ thuật.

1. FreeForm ………………………………………….. .20 phiếu.
2. Metris Paraform…………………………………… .20 phiếu.
3. ICEMSurf…………………………………… ………18 phiếu.
4. Studio|Tool………………………………… ……….19 phiếu.
5. Rhinoceros…………………………………. ………17 phiếu.
6. FresDAM……………………………………. ………17 phiếu.
7. NEOFORM……………………………………. ……15 phiếu.
8. Imageware………………………………….. ………..12 phiếu.
9. RapidForm………………………………….. ……….10 phiếu.
10.SolidThinking LT……………………………………5 phiếu.

6. Các phần mềm CG dùng cho công nghiệp thiết kế mỹ thuật

1. SufRay…………………………………….. …………20 phiếu.
2. 3ds max ………………………………………….. …19 phiếu.
3. Autodesk VIZ………………………………………19 phiếu.
4. Houdini ………………………………………….. …..15 phiếu.
5. LightWave 3D……………………………………….15 phiếu.
6. Maya 5…………………………………………. ……..14 phiếu.
7. Shade ………………………………………….. ……..10 phiếu.
8. 3D Atorie…………………………………….. ………. 9 phiếu.
9. CINEMA 4D………………………………………… .8 phiếu.
10. STRATA 3D Pro…………………………………..6 phiếu.
11. trueSpace REAL……………………………………6 phiếu.
12. Animation Master…………………………………..3 phiếu.

7. Các phần mềm CAE.

1. Pro/Engineer Simulation
2. ANSYS Multiphysics
3. ANSYS DesignSpace
4. EFD Lab
5. COSMOS DesignSTAR
6. COSMOS FloWorks
7. COSMOS M
8. COSMOS Motion
9. COSMOSWorks
10. Ensight
11. FIELDVIEW
12. GL view
13. JS CAST CAE system dùng cho kỹ thuật đúc kim lọai
14. KUBRIX
15. LMS DADS
16. LMS OPTIMUS
17. LMS SYSNOISE
18. LMS Virtual Lab
19. MSC Dynamic Designer Motion
20. MSC Dytran
21. Navis Works
22. MSC Nastran
23. MSC Patran
24. MSC visual NASTRAN 4D

8. Các phần mềm và máy của kỹ thuật tạo mẫu nhanh RP

1. Dimension 3D Printer
2. e-PARTS
3. FDM Maxum, FDM 3000, prodigy Plus
4. FDM TITAN
5. Invision si 3-D Printer
6. KIRA Solid Center PLT-A4
7. Rapid Meister 2500
8. ThermoJet 3D Printer
9. Z310 System
10. UniRapid 2 (UR2-SP1502)
11. Máy tạo hình thực nghiệm bằng quang học URM-HP301
12. XOR và XOV của hãng INUS của Hàn quốc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.