Bãi bỏ các số zero

Phương pháp bãi bỏ các số zero là sự cải tiến lớn so với định dạng địa chỉ đầy đủ. Đây là sự thích ứng của địng dạng mới, giảm số lượng các số zero khi nhập kích thước. Nhiều bộ điều khiển hiện đại vẫn hỗ trợ phương pháp này nhưng chỉ vì lý do tương thích với các chương trình cũ và đã được kiểm chứng.

Sự bãi bỏ zero có nghĩa là không cần viết các số zero đứng trước hoặc đứng sau của số nhập kích thước cực đại trong chương trình CNC. Kết quả là giảm rõ rệt chiều dài chương trình. Xác lập mặc định đã được nhà chế tạo bộ điều khiển xác định, nhưng chế độ mặc định này có thể được xác lập lại bằng tham số hệ thống. Bạn không nên thực hiện các thay đổi bất kỳ nếu không có lý do chính đáng.

Do sự bãi bỏ các số zero đứng trước và bãi bỏ các số zero đứng sau là loại trừ lẫn nhau. Vậy loại nào cần có thể lập trình cho các địa chỉ mà không có dấu thập phân? Do điều này lệ thuộc vào xác lập tham số của hệ thống điều khiển hoặc sự gán trạng thái do nhà chế tạo bộ điều khiển thực hiện, bạn cần biết trạng thái điều khiển thực. Trạng thái này xác định có thể bãi bỏ các số zero nào, có thể lặp các số zero ở đầu hoặc các số zero ở cuối giá trị kích thước mậ không có dấu thập phân. Trong trường hợp đặc biệt, khi hệ thông CNC được trang bị với tính năng bãi bỏ số zero chỉ theo một chế độ, sẽ không thể lập trình với dấu thập phân. Để minh họa kết quả bãi bỏ zero, bạn hãy xem các ví dụ đã nêu.

Nếu kích thước Anh .625 inch được lập trình theo định dạng bỏ các số zero đứng trước và áp dụng cho trục X, giá trị này xuất hiện trong chương trình như sau:

X6250

Kích thước .625 inch với sự bãi bỏ các số zero đứng sau, sẽ xuất hiện như sau:

X0000625

Kích thước hệ mét 0.42 mm, cũng áp dụng cho trục X, được viết khi bãi bỏ các số zero đứng trước, sẽ như sau:

X420

Kích thước này được viết khi bãi bỏ các số zero đứng sau:

X00Ố0042

Tuy các ví dụ nêu trên chỉ minh họa một ứng dụng nhỏ, nhưng cũng có thể nhận thấy sự bãi bỏ các số zero đứng trước có tính thực tiễn hơn sự bãi bỏ các số zero đứng sau. Nhiều hệ điều khiển cũ được xác lập để chấp nhận mặc định là sự bãi bỏ các số zero đứng trước do tính thực tiễn của định dạng này. Đây là lý do
chính, bạn nên nghiên cứu cẩn thận, dù ngày nay vấn đề này có vẻ khồng đáng kể. Nhưng mặt khác, nếu quên một dấu thập phân trong chương trình, kiến thức này trở nên rất hữu ích.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.