chúng ta sẽ thực hành các lệnh về hiển thị các hệ tọa độ.
Ví dụ: trong hình dưới, chi tiết hiển thị một trục tọa độ.  
đó chính là hệ trục tọa đọ active Coordinate system. Nếu muốn hiển thị thêm một trục tọa độ, như trong ví dụ hiển thị hệ trục Driven point Zero ( hệ tọa độ thể hiện vị trí của dao cụ) ta làm như sau:
Phải chuột vào màn hình hiển thị, chọn Díplay Axes, Driven Point Zero. 
Ta có kết quả như hình ảnh cuối cùng.

Resigzed Image Click this bar to view the full image.