Home / Thực hành (page 5)

Thực hành

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 31:Hướng dẫn sử dụng lệnh hiệu chỉnh bề mặt lệnh offset và fillet

 A/ LỆNH OFFSET: Ý NGHĨA: Tạo bể mặt mới cách bề mặt gốc một khoảng xác định. DẠNG LỆNH: Trình đơn : Main Menu -> Create -> Surface -> Offset. Dòng lệnh : Gõ chữ c, chữ u, chữ o   GIẢI THÍCH: Select surfaces: chọn bề mặt gốc Nhấn …

Xem thêm

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 29:Hướng dẫn sử dụng lệnh PRIMITIVE trên mastercam

LỆNH PRIMITIVE: Ý NGHĨA: Tạo bề mặt cơ bản. DẠNG LỆNH: Trình đơn : Main Menu —> Create -> Surface-> Next menu -> Primitive. Dòng lệnh : Gõ chữ c, chữ U, chữ N, chữ p.   GIẢI THÍCH: Xuất hiện các lựa chọn: Cylinder: tạo bề mặt trụ Cone: …

Xem thêm

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 28:Hướng dẫn sử dụng lệnh COONS trên mastercam

LỆNH COONS:   Ý NGHĨA: Tạo bề mặt bằng cách xác định một mắt lưới của các đường giao nhau. DẠNG LỆNH: Trình đơn : Main Menu —> Create -> Surface —> Coons. Dòng lệnh                : Gõ chữ c, chữ u.   GIẢI THÍCH: Xuất hiện bảng thoại: Yes:chọn chuỗi …

Xem thêm

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 27:Hướng dẫn sử dụng các lệnh LOFT, RULED và DRAFT trên mastercam

A/LỆNH LOFT: Ý NGHĨA: Nối các biên dạng với nhau theo các đường cong để lạo bề mặt. DẠNG LỆNH: Trình dơn : Main Menu Create -> Surface -> Loft. Dòng lệnh                : Gõ chữ c, chữ u, chữ L. GIẢI THÍCH: Define contour 1: chọn biên dạng Define contour …

Xem thêm

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 25:Hướng dẫn sử dụng lệnh STRETCH và lệnh ROLL trên mastercam

A/  LỆNH STRETCH: Ý NGHĨA: Kéo dãn đối tượng. DẠNG LỆNH: Trình đơn : Main Menu -> Xform -> stretch. Dòng lệnh : Gõ chữ X, chữ H. GIẢI THÍCH: Selection method: chọn phương pháp chọn đối tượng Window: của sổ chọn dạng chữ nhật Polygon: của sổ chọn dạng hình …

Xem thêm

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 24:Hướng dẫn sử dụng lệnh OFFSET và OFS CTOUR trên mastercam

A/ LỆNH OFFSET: Ý NGHĨA: Tạo đối tượng mới song song với đối tượng gốc. DẠNG LỆNH: Trình đơn : Main Menu —> Xform —> Offset. Dòng lệnh : Gõ chữ X, chữ o.   GIẢI THÍCH: Xuất hiện bảng thoại: Operation : thao tác Move :Dịch chuyển Copy :sao chép …

Xem thêm

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 23:Hướng dẫn sử dụng TRANSLATE (lệnh dịch chuyển đối tượng)

LỆNH TRANSLATE: Ý NGHĨA: Dịch chuyển đối tượng DẠNG LỆNH: Trình đơn : Main Menu -> Xform -> Translate. Dòng lệnh : Gõ chữ X, chữ T.   GIẢI THÍCH: Select entities to translate: chọn đối tượng để dịch chuyển Nhấn Done. Translate direction: hướng dịch chuyển. Rectang : theo …

Xem thêm

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 22:Hướng dẫn sử dụng lệnh hỗ trợ vẽ lệnh SCALE

A/LỆNH SCALE: Ý NGHĨA: Tạo đối tượng tỷ lệ với đối tượng gốc, hộ số tỷ lê bằng nhau theo các phương. DẠNG LỆNH: Trình đơn : Main Menu -> Xform -> Scale. Dòng lệnh : Gõ chữ X, chữ s. GIẢI THÍCH: Select entities to scale: chọn đối tượng …

Xem thêm

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 21:Hướng dẫn sử dụng lệnh hỗ trợ vẽ lệnh MIRROR và ROTATE

A/LỆNH MIRROR: Ý NGHĨA: Tạo đối tượng mới đối xứng với đối tượng gốc. DẠNG LỆNH: Trình đơn:   main menu ->xform->MIRROR Dòng Lệnh    : Gõ chữ X, chữ M. GIẢI THÍCH: Select entities to mirror: chọn đối tượng lấy đối xứng. Nhấn Done. Chọn trục đối xứng. X axis …

Xem thêm

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 20:Hướng dẫn sử dụng lệnh ANALYZE(phân tích đối tượng) trong mastercam

LỆNH ANALYZE Ý NGHĨA: Phân tích đối tượng. DẠNG LỆNH: Trình đơn:main menu ->ANALYZE Dòng lệnh :Gõ chữ A GIẢI THÍCH: Xuất hiên các phương án chọn kiểu phân tích: Point : cho biết các thông tin của một điểm Contour : phân tích biên dạng Only : phân tích …

Xem thêm