Home / Thực hành (page 5)

Thực hành

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 22:Hướng dẫn sử dụng lệnh hỗ trợ vẽ lệnh SCALE

A/LỆNH SCALE: Ý NGHĨA: Tạo đối tượng tỷ lệ với đối tượng gốc, hộ số tỷ lê bằng nhau theo các phương. DẠNG LỆNH: Trình đơn : Main Menu -> Xform -> Scale. Dòng lệnh : Gõ chữ X, chữ s. GIẢI THÍCH: Select entities to scale: chọn đối tượng …

Xem thêm

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 21:Hướng dẫn sử dụng lệnh hỗ trợ vẽ lệnh MIRROR và ROTATE

A/LỆNH MIRROR: Ý NGHĨA: Tạo đối tượng mới đối xứng với đối tượng gốc. DẠNG LỆNH: Trình đơn:   main menu ->xform->MIRROR Dòng Lệnh    : Gõ chữ X, chữ M. GIẢI THÍCH: Select entities to mirror: chọn đối tượng lấy đối xứng. Nhấn Done. Chọn trục đối xứng. X axis …

Xem thêm

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 20:Hướng dẫn sử dụng lệnh ANALYZE(phân tích đối tượng) trong mastercam

LỆNH ANALYZE Ý NGHĨA: Phân tích đối tượng. DẠNG LỆNH: Trình đơn:main menu ->ANALYZE Dòng lệnh :Gõ chữ A GIẢI THÍCH: Xuất hiên các phương án chọn kiểu phân tích: Point : cho biết các thông tin của một điểm Contour : phân tích biên dạng Only : phân tích …

Xem thêm

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 19:Hướng dẫn sử dụng lệnh CHAMPER và DELETE trên mastercam

A/LỆNH CHAMPER: Ý NGHĨA: Vát góc 2 đường thẳng cắt nhau DẠNG LỆNH: Trình đơn:Main Menu -> Create Next menu—> Chamfer Dòng lệnh:Gõ chữ c, chữ N, chữ c. GIẢI THÍCH: Chọn Distance để nhập  khoảng cách vát. Enter first distance  :nhập khoảng cách vát thứ nhất Enter second distance :nhập …

Xem thêm

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 18:Hướng dẫn sử dụng các Lệnh chuyển đổi đối tượng

A/LỆNH CNV TO ARCS: Ý NGHĨA: Chuyển đường spline thành các cung tròn. DẠNG LỆNH: Trình đơn : Main Menu -> Modify -> Cnv to arcs. Dòng lệnh : Gõ chữ M, chữ A. GIẢI THÍCH: Select splines : Chọn đường spline. Tolerance : độ lệch cung cho phép Dispose …

Xem thêm

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 17:Hướng dẫn sử dụng các Lệnh JOIN,EXTEND,DRAG trên mastercam

A/ LỆNH JOIN: Ý NGHĨA: Nối hai cung tròn liên tiếp cùng bán kính, toạ độ tâm hoặc hai đoạn thẳng liên tiếp cùng phương. DẠNG LỆNH: Trình đơn : Main Menu -> Modify -> Join. Dòng lệnh : Gõ chữ M, chữ J. GIẢI THÍCH: Select an entity : …

Xem thêm

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 16:Hướng dẫn sử dụng Lệnh BREAK(lệnh chia đối tượng)

  LỆNH BREAK Ý NGHĨA: Chia đối tượng. DẠNG LỆNH: Trình đơn                 : Main Menu ->Modify -> Break. Dòng lệnh          : Gõ chữ M, chữ B.   GIẢI THÍCH : a/2 pieces: Select an entity                   : chọn đối tượng Enter the break point : vị trí …

Xem thêm

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 15:Hướng dẫn sử dụng Lệnh FILLET và lệnh TRIM đối tượng

A /LỆNH FILLET: Ý NGHĨA: Tạo cung tròn nối hai đối tượng. DẠNG LỆNH: Trình đơn : Main Menu -> Modify -> Fillet Dòng lệnh                 : Gõ chữ M, chữ F GIẢI THÍCH: Thiết lập các thông số:   B/   LỆNH TRIM: Ý NGHĨA: Cắt bỏ phần thừa của đối …

Xem thêm

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 14:Hướng dẫn sử dụng Lệnh RELIEF GRV trên mastercam

LỆNH RELIEF GRV: Ý NGHĨA: Tạo biên dạng rãnh thoát dao khi tiện ren. DẠNG LỆNH: Trình đơn       : Main Menu —> Create -> Nextmenu -> Relief Grv. Dòng lệnh : Gõ chữ c, chữ N, chữ R. Lệnh này chỉ có ở Mastercam Lathe 9.0. GIẢI THÍCH: Xuất hiện …

Xem thêm

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 12:Hướng dẫn sử dụng Lệnh CURVE (tạo đường) trên mastercam

Lệnh CURVE: Ý NGHĨA: Tạo đường từ bề mặt, khối. DẠNG LỆNH: Trình dơn              : Main Menu ->Create -> Curve Dòng lệnh             : Gõ chữ c, chữ N, chữ c. Xuất hiện các lựa chọn: Const param:  tạo các đường thông số Patch bndy : tạo đường biên bề mặt …

Xem thêm