Home / Thực hành (page 4)

Thực hành

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 34:Hướng dẫn sử dụng lệnh hiệu chỉnh bề mặt lệnh FILLET BLND

   LỆNH FILLET BLND: Ý NGHĨA: Nối ba bề mặt bằng các mặt cong có bán kính xác định trước. DẠNG LỆNH: Trình đơn: Main Menu -> Create -> Surface -> Next menu-> Fillet blnd Dòng lệnh: Gõ chữ c, chữ u, chữ N, chữ F GIẢI THÍCH: Các thiết …

Xem thêm

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 33:Hướng dẫn sử dụng lệnh hiệu chỉnh bề mặt lệnh 2 SURFACE BLND và 3 SURFACE BLND

A/ LỆNH 2 SURFACE BLND: Ỷ NGHĨA: Nối hai bề mặt. DẠNG LỆNH: Trình đơn : Main Menu -> Create -> Surface -> Next menu-> 2 surface blnd. Dòng lệnh : Gõ chữ c, chữ u, chữ N, số 2. GIẢI THÍCH: Seiect a surface to blend onto: chọn bề …

Xem thêm

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 32:Hướng dẫn sử dụng lệnh hiệu chỉnh bề mặt lệnh TRIM/ EXTEND

LỆNH TRIM/ EXTEND: Ý NGHĨA: Cắt, kéo dãn bề mặt DẠNG LỆNH: Trình đơn : Main Menu -> Create Surĩace -> Trim/extend. Dòng lệnh : Gõ chữ c, chữ u, chữ . GIẢI THÍCH: Chọn phương án: To curves : cắt bề mặt bằng các đường curve To plane : …

Xem thêm

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 31:Hướng dẫn sử dụng lệnh hiệu chỉnh bề mặt lệnh offset và fillet

 A/ LỆNH OFFSET: Ý NGHĨA: Tạo bể mặt mới cách bề mặt gốc một khoảng xác định. DẠNG LỆNH: Trình đơn : Main Menu -> Create -> Surface -> Offset. Dòng lệnh : Gõ chữ c, chữ u, chữ o   GIẢI THÍCH: Select surfaces: chọn bề mặt gốc Nhấn …

Xem thêm

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 29:Hướng dẫn sử dụng lệnh PRIMITIVE trên mastercam

LỆNH PRIMITIVE: Ý NGHĨA: Tạo bề mặt cơ bản. DẠNG LỆNH: Trình đơn : Main Menu —> Create -> Surface-> Next menu -> Primitive. Dòng lệnh : Gõ chữ c, chữ U, chữ N, chữ p.   GIẢI THÍCH: Xuất hiện các lựa chọn: Cylinder: tạo bề mặt trụ Cone: …

Xem thêm

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 28:Hướng dẫn sử dụng lệnh COONS trên mastercam

LỆNH COONS:   Ý NGHĨA: Tạo bề mặt bằng cách xác định một mắt lưới của các đường giao nhau. DẠNG LỆNH: Trình đơn : Main Menu —> Create -> Surface —> Coons. Dòng lệnh                : Gõ chữ c, chữ u.   GIẢI THÍCH: Xuất hiện bảng thoại: Yes:chọn chuỗi …

Xem thêm

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 27:Hướng dẫn sử dụng các lệnh LOFT, RULED và DRAFT trên mastercam

A/LỆNH LOFT: Ý NGHĨA: Nối các biên dạng với nhau theo các đường cong để lạo bề mặt. DẠNG LỆNH: Trình dơn : Main Menu Create -> Surface -> Loft. Dòng lệnh                : Gõ chữ c, chữ u, chữ L. GIẢI THÍCH: Define contour 1: chọn biên dạng Define contour …

Xem thêm

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 25:Hướng dẫn sử dụng lệnh STRETCH và lệnh ROLL trên mastercam

A/  LỆNH STRETCH: Ý NGHĨA: Kéo dãn đối tượng. DẠNG LỆNH: Trình đơn : Main Menu -> Xform -> stretch. Dòng lệnh : Gõ chữ X, chữ H. GIẢI THÍCH: Selection method: chọn phương pháp chọn đối tượng Window: của sổ chọn dạng chữ nhật Polygon: của sổ chọn dạng hình …

Xem thêm

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 24:Hướng dẫn sử dụng lệnh OFFSET và OFS CTOUR trên mastercam

A/ LỆNH OFFSET: Ý NGHĨA: Tạo đối tượng mới song song với đối tượng gốc. DẠNG LỆNH: Trình đơn : Main Menu —> Xform —> Offset. Dòng lệnh : Gõ chữ X, chữ o.   GIẢI THÍCH: Xuất hiện bảng thoại: Operation : thao tác Move :Dịch chuyển Copy :sao chép …

Xem thêm

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 23:Hướng dẫn sử dụng TRANSLATE (lệnh dịch chuyển đối tượng)

LỆNH TRANSLATE: Ý NGHĨA: Dịch chuyển đối tượng DẠNG LỆNH: Trình đơn : Main Menu -> Xform -> Translate. Dòng lệnh : Gõ chữ X, chữ T.   GIẢI THÍCH: Select entities to translate: chọn đối tượng để dịch chuyển Nhấn Done. Translate direction: hướng dịch chuyển. Rectang : theo …

Xem thêm