Home / Thực hành (page 3)

Thực hành

Lập trình phay trên Mastercam v9-X_Bài 1:Hướng dẫn sử dụng các lệnh gia công phay -lệnh Face

   LỆNH FACE: Ý NGHĨA: Gia công bề mặt. DẠNG LỆNH: Trình đơn : Main Menu -> Toolpaths -> Face Dòng lệnh : Gõ chữ T, chữ F GIẢI THÍCH: 1. Select Chain 1: chọn chuỗi biên dạng bao bề mặt cần phay 2. Nhấn Done. 3. Xuất hiện bảng …

Xem thêm

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 45:Hướng dẫn sử dụng các lệnh vẽ khối- lệnh TRIM

LỆNH TRIM: Ý NGHĨA: Cắt khối DẠNG LỆNH Trên Menu : Main Menu -> Solids -> Nextmenu -> Trim. Trên dòng lệnh : Gõ chữ o, chữ N, chữ T GIẢI THÍCH: Xuất hiện dòng nhắc: Select body to trim: chọn khối để cắt Select body to trim: tiếp tục …

Xem thêm

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 44:Hướng dẫn sử dụng các lệnh vẽ khối- lệnh SOLIDS MGR

  LỆNH SOLIDS MGR   Ý NGHĨA: Quản lý khối. DẠNG LỆNH: Trên Menu : Main Menu -> Solids —»Solids mgr. Trên dòng lệnh : Gõ chữ o, chữ M Xuất hiện bảng thoại: GIẢI THÍCH: Quản lý các khối, các thao tác khối đã vẽ. Muốn sửa đổi một …

Xem thêm

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 43:Hướng dẫn sử dụng các lệnh vẽ khối- lệnh SHELL

      LỆNH SHELL Ý NGHĨA: Tạo vỏ hộp từ khối đã có. DẠNG LỆNH: Trên Menu : Main Menu ->Solids —> Shell. Trên dòng lệnh : Gõ chữ o, chữ s GIẢI THÍCH: Xuất hiện dòng nhắc: Select body or face(s) to be left open: chọn khối hoặc …

Xem thêm

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 42:Hướng dẫn sử dụng các lệnh vẽ khối- lệnh FILLET

  LỆNH FILLET: Ý NGHĨA: Tạo đường gân cong. DẠNG LỆNH: Trên Menu :Main Menu-> Solids->fillet Trên dòng lệnh:Gõ chữ o, chữ F GIẢI THÍCH Xuất hiện dòng nhắc: Select entities to fillet: chọn khối để tạo gân cong. Có thể chọn theo 2 cách   Select entỉties to fillet: …

Xem thêm

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 41:Hướng dẫn sử dụng các lệnh vẽ khối- lệnh CHAMFER

LỆNH CHAMFER: Ý NGHĨA: Vát cạnh các khối. DẠNG LỆNH: Trên Menu : Main Menu -> Soiids -> Chamfer Trên dòng lệnh : Gõ chữ o, chữ c   Xuất hiện các lựa chọn: GIẢI THÍCH: a/1 Distance:chỉ xác định một chiều dài vát.  Select entities to chamfer: chọn khối …

Xem thêm

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 40:Hướng dẫn sử dụng các lệnh vẽ khối- lệnh BOOLEAN

    LỆNH BOOLEAN: Ý NGHĨA: Các phép toán cộng, trừ, giao các khối. DẠNG LỆNH: Trên Menu : Main Menu-> Solids -> Boolean. Trên dòng lệnh : Gỡ chữ o, chữ B Xuất hiện các lựa chọn: GIẢI THÍCH: 1/Add: cộng các khối Select target body for boolean operation: …

Xem thêm

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 38:Hướng dẫn sử dụng các lệnh vẽ khối- lệnh PRIMITIVES

LỆNH PRIMITIVES: Ý NGHĨA: Tạo khối cơ bản DẠNG LỆNH: Trên Menn : Main Menu —> Solids —> NextMenu —> Priniitives . Trên dòng lệnh : Gõ chữ o, chữ N, chữ p   Xuất hiện các lựa chọn: Cylinder : tạo khối trụ Cone : tạo khối nón Block …

Xem thêm

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 37:Hướng dẫn sử dụng các lệnh vẽ khối- lệnh SWEEP và lệnh LOFT

    A/LỆNH SWEEP: Ý NGHĨA: Tạo khối bằng cách quét biên dạng dọc một trục DẠNG LỆNH Trên Menu : Main Menu -> Solids -> Sweep. Trên dòng lệnh : Gõ chữ o, chữ w   GIẢI THÍCH: Xuất hiện dòng nhắc: 1. Select chain(s) to be swept 1: …

Xem thêm

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 36:Hướng dẫn sử dụng các lệnh vẽ khối- lệnh REVOLVE

   LỆNH REVOLVE: Ý NGHĨA: Tạo khối bằng cách xoay biên dạng quanh một trục. DẠNG LỆNH: Trên Menu : Main Menu ->Solids -> Revolve. Trên dòng lệnh : Gõ chữ o, chữ R . GIẢI THÍCH: 1. Select chain(s) to be revolved 1: chọn dường biên dạng để xoay. …

Xem thêm