Home / Thực hành (page 3)

Thực hành

Lập trình phay trên Mastercam v9-X_Bài 8:Hướng dẫn sử dụng các lệnh gia công phay -lệnh TRANSFORM

LỆNH TRANSFORM Ý NGHĨA: Sử dụng Toolpaths đã có để dịch chuyển, sao chép, lấy đối xứng. DẠNG LỆNH: Trình dơn : Main Menu->Toolpaths ->Nextmenu -> Transform Dòng lênh : Gõ chữ T, chữ N, chữ F Xuất hiện bảng thoại: GIẢI THÍCH: 1. Xác lập các thông số: a/Type …

Xem thêm

Lập trình phay trên Mastercam v9-X_Bài 7:Hướng dẫn sử dụng các lệnh gia công phay -lệnh JOP SETUP

 LỆNH JOP SETUP Ý NGHĨA: Khai báo phôi DẠNG LỆNH: Trình đơn : Main Menu -> Toolpaths -> Job Setup Dòng lệnh : Gõ chữ T, chữ J Xuất hiện hộp thoại: GIẢI THÍCH: Khai báo kích thước phôi theo các phương X,Y,Z có 4 cách. Nhập trực tiếp các …

Xem thêm

Lập trình phay trên Mastercam v9-X_Bài 6:Hướng dẫn sử dụng các lệnh gia công phay -lệnh OPERATIONS

    Ý NGHĨA: Quản lý thao tác DẠNG LỆNH: Trình đơn : Main Menu —> Toolpaths -> Operations Dòng lệnh : Gõ chữ T, chữ o Xuất hiện hộp thoại: GIẢI THÍCH: *Chọn thao tác cần xử lý, chọn Slect all nếu chọn tất cả các thao tác. Mỗi …

Xem thêm

Lập trình phay trên Mastercam v9-X_Bài 5:Hướng dẫn sử dụng các lệnh gia công phay -lệnh SURFACE

LỆNH SURFACE Ý NGHĨA: Gia công bề mặt. DẠNG LỆNH: Trình đơn : Main Menu -> Toolpaths —> Surĩace Dòng lệnh : Gõ chữ T, chữ U GIẢI THÍCH: Xuất hiện các lựa chọn: Rough : phay thô bề mặt Finish : phay tinh bề mặt Drive/ check: kiểm tra …

Xem thêm

Lập trình phay trên Mastercam v9-X_Bài 4:Hướng dẫn sử dụng các lệnh gia công phay -lệnh DRIIL (lệnh khoan lỗ)

LỆNH DRIIL: Ý NGHĨA: Khoan lỗ. DẠNG LỆNH: Trình dơn : Main Menu -> Toolpaths -> Drill Dòng lệnh : Gõ chữ T, chữ D GIẢI THÍCH: 1. Add point: nhập toạ độ điểm cần khoan, có các phương pháp nhập điểm sau: Manual  : nhập điểm thông thường Automatic …

Xem thêm

Lập trình phay trên Mastercam v9-X_Bài 3:Hướng dẫn sử dụng các lệnh gia công phay -lệnh CONTOUR

LỆNH CONTOUR: Ý NGHĨA: Gia công biên dạng. DẠNG LỆNH: Trình dơn : Main Menu -> Toolpaths -> Contour Dòng lệnh : Gõ chữ T, chữ c GIẢI THÍCH: 1. Select Chain 1: chọn chuỗi biên dạng . 2. Nhấn Done. 3. Xuất hiện bảng thoại: a/Tool parameters: các thông …

Xem thêm

Lập trình phay trên Mastercam v9-X_Bài 2:Hướng dẫn sử dụng các lệnh gia công phay -lệnh POCKET

 LỆNH POCKET Ý NGHĨA: Phay hốc. DẠNG LỆNH: Trình đơn : Main Menu —> Toolpaths —> Pocket Dòng lệnh : Gõ chữ T, chữ p GIẢI THÍCH: 1. Select Chain 1: chọn chuỗi biên dạng hốc cần phay. 2. Nhấn Done. 3. Xuất hiện bảng thoại: a/Tool parameters: các thông …

Xem thêm

Lập trình phay trên Mastercam v9-X_Bài 1:Hướng dẫn sử dụng các lệnh gia công phay -lệnh Face

   LỆNH FACE: Ý NGHĨA: Gia công bề mặt. DẠNG LỆNH: Trình đơn : Main Menu -> Toolpaths -> Face Dòng lệnh : Gõ chữ T, chữ F GIẢI THÍCH: 1. Select Chain 1: chọn chuỗi biên dạng bao bề mặt cần phay 2. Nhấn Done. 3. Xuất hiện bảng …

Xem thêm

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 45:Hướng dẫn sử dụng các lệnh vẽ khối- lệnh TRIM

LỆNH TRIM: Ý NGHĨA: Cắt khối DẠNG LỆNH Trên Menu : Main Menu -> Solids -> Nextmenu -> Trim. Trên dòng lệnh : Gõ chữ o, chữ N, chữ T GIẢI THÍCH: Xuất hiện dòng nhắc: Select body to trim: chọn khối để cắt Select body to trim: tiếp tục …

Xem thêm

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 44:Hướng dẫn sử dụng các lệnh vẽ khối- lệnh SOLIDS MGR

  LỆNH SOLIDS MGR   Ý NGHĨA: Quản lý khối. DẠNG LỆNH: Trên Menu : Main Menu -> Solids —»Solids mgr. Trên dòng lệnh : Gõ chữ o, chữ M Xuất hiện bảng thoại: GIẢI THÍCH: Quản lý các khối, các thao tác khối đã vẽ. Muốn sửa đổi một …

Xem thêm