Home / Thực hành / Dựng hình (page 4)

Dựng hình

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 8: Hướng dẫn sử dụng LỆNH PATTERN trên mastercam

LỆNH PATTERN Ý NGHĨA: Chèn các đối tượng đã có vào bản vẽ hiện hành. DẠNG LỆNH: Trình dơn                 : Main Menu Create -> Nextmenu -> Pattern Dòng lệnh                 : Gõ chữ c, chữ N, chữ T. GIẢI THÍCH: Đặt các thông số: Name : tên file chứa đối tượng …

Xem thêm

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 7:Hướng dẫn sử dụng lệnh BOUND.BOX và lệnh GEAR trên mastercam

A/LỆNH  BOUND.BOX: Ý NGHĨA: Tạo đường bao cho các biên dạng, dùng khi tạo phôi. DẠNG LỆNH: Trình đơn : Main Menu —> Create —> Nextmenu —> Bound.box Dòng lệnh : Gõ chữ c, chữ N, chữ B. GIẢI THÍCH: Xuất hiện dòng nhắc: Select entities for bounding box defínition: chọn …

Xem thêm

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 6:Hướng dẫn sử dụng lệnh LETTERS (lệnh tạo chữ ) trên mastercam

 LỆNH LETTERS: Ý NGHĨA: Tạo chữ. DẠNG LỆNH: Trình đơn                 : Main Menu —> Create -> Nextmenu -> Letters Dòng lệnh                : Gõ chữ c, chữ N, chữ L. GIẢI THÍCH: Định kiểu chữ cần tạo: 1/True  type (R): Xuất hiên bảng thoại, chọn phông chữ cần tạo. Enter letters                        …

Xem thêm

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 5:Hướng dẫn sử dụng lệnh POLYGON và ELLIPSE

A-LỆNH POLYGON: Ý NGHĨA: Tạo hình đa giác DẠNG LỆNH: Trình đơn : Main Menu -> Create -> Nextmenu Polygon Dòng lệnh : Gõ chữ c, chữ N, chữ p.   Nhập các thông số:   Nhấn Do it. Enter the center point: nhập toạ độ tâm. Trong Mastercam 9.0 …

Xem thêm

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 4:Hướng dẫn sử dụng lệnh rectangle (lệnh vẽ hình chữ nhật)

LỆNH RECTANGLE Ý NGHĨA: Tạo hình chữ nhật. DẠNG LỆNH: Trình đơn                 : Main Menu -> Create -> Rectangle Thanh công cụ :               Dòng lênh                : Gõ chữ c, chữ R. Xuất hiện các lựa chọn: +1 point : vẽ hình chữ nhật …

Xem thêm

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 3:Hướng dẫn sử dụng lệnh ARC (lệnh vẽ cung tròn ,đường tròn)

LỆNH ARC Ý NGHĨA: Tạo cung tròn, đường tròn. DẠNG LỆNH : Trình đơn:Main Menu-> Create -> Arc Thanh công cụ :  Dòng lệnh      : Gõ chữ c, chữ A.   Xuất hiện các lựa chọn: Polar theo toạ độ cực Endpoints : theo tọa độ điểm cuối 3 points …

Xem thêm

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 2:HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LỆNH LINE (LỆNH TẠO ĐOẠN THẲNG )TRÊN MASTERCAM

LỆNH LINE: Ý NGHĨA: Tạo các đoạn thẳng. DẠNG LỆNH: Trình đơn:  Main Menu -> Create -> Line Thanh c ông cụ : Dòng lệnh:Gõ chữ V, chữ L Xuất hiện các lựa chọn: GIẢI THÍCH: a-Horizontal: tạo đoạn thẳng nằm ngang. Dòng nhắc xuất hiện: 1. Create line, horizontal: …

Xem thêm

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 1:Hướng dẫn sử dụng lệnh point (lệnh tạo điểm)trên mastercam

    LỆNH POINT: Ý NGHĨA: Tạo các điểm. DẠNG LỆNH: Trình đơn : Main Menu-> Create -> Point. Thanh công cụ:  Dòng lệnh:   G õ chữ c, chữ p. Xuất hiện các lựa chọn: Point: Position Along ent Node pts Cpts NURBS Dynamic Length Slice Srf project Perp/dist Next …

Xem thêm

Làm quen Mastercam v9-X_Bài4:Các lệnh quản lí tệp trong mastercam

1-LỆNH NEW: Ý NGHĨA: Tạo bản vẽ mới. DẠNG LỆNH: Trình đơn:Main Menu -> File -> New. Dòng lệnh: Gõ chữ F, chữ w. GIẢI THÍCH: Xuất hiện bảng thoại: Đã chuẩn bị bản vẽ và thao tác công nghệ. Nhấn Yes để chấp nhận.   2- LỆNH GET: Ý NGHĨA: …

Xem thêm

Làm quen Mastercam v9-X_Bài3:Một số lệnh quan trọng trong việc thiết lập cấu hình mastercam

1- LỆNH STATISTICS: Ý NGHĨA: Thống kê tất cả các đối tượng đã vẽ. DẠNG LỆNH: Trình đơn                  : Main Menu -> Screen -> Statistics. Dòng lệnh                 : Gõ chữ s, chữ s. GIẢI THÍCH: Sau khi ra lệnh dưới đáy màn hình hiển thị kiểu và số lượng đối …

Xem thêm