Home / Thực hành / Dựng hình (page 3)

Dựng hình

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 19:Hướng dẫn sử dụng lệnh CHAMPER và DELETE trên mastercam

A/LỆNH CHAMPER: Ý NGHĨA: Vát góc 2 đường thẳng cắt nhau DẠNG LỆNH: Trình đơn:Main Menu -> Create Next menu—> Chamfer Dòng lệnh:Gõ chữ c, chữ N, chữ c. GIẢI THÍCH: Chọn Distance để nhập  khoảng cách vát. Enter first distance  :nhập khoảng cách vát thứ nhất Enter second distance :nhập …

Xem thêm

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 18:Hướng dẫn sử dụng các Lệnh chuyển đổi đối tượng

A/LỆNH CNV TO ARCS: Ý NGHĨA: Chuyển đường spline thành các cung tròn. DẠNG LỆNH: Trình đơn : Main Menu -> Modify -> Cnv to arcs. Dòng lệnh : Gõ chữ M, chữ A. GIẢI THÍCH: Select splines : Chọn đường spline. Tolerance : độ lệch cung cho phép Dispose …

Xem thêm

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 17:Hướng dẫn sử dụng các Lệnh JOIN,EXTEND,DRAG trên mastercam

A/ LỆNH JOIN: Ý NGHĨA: Nối hai cung tròn liên tiếp cùng bán kính, toạ độ tâm hoặc hai đoạn thẳng liên tiếp cùng phương. DẠNG LỆNH: Trình đơn : Main Menu -> Modify -> Join. Dòng lệnh : Gõ chữ M, chữ J. GIẢI THÍCH: Select an entity : …

Xem thêm

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 16:Hướng dẫn sử dụng Lệnh BREAK(lệnh chia đối tượng)

  LỆNH BREAK Ý NGHĨA: Chia đối tượng. DẠNG LỆNH: Trình đơn                 : Main Menu ->Modify -> Break. Dòng lệnh          : Gõ chữ M, chữ B.   GIẢI THÍCH : a/2 pieces: Select an entity                   : chọn đối tượng Enter the break point : vị trí …

Xem thêm

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 15:Hướng dẫn sử dụng Lệnh FILLET và lệnh TRIM đối tượng

A /LỆNH FILLET: Ý NGHĨA: Tạo cung tròn nối hai đối tượng. DẠNG LỆNH: Trình đơn : Main Menu -> Modify -> Fillet Dòng lệnh                 : Gõ chữ M, chữ F GIẢI THÍCH: Thiết lập các thông số:   B/   LỆNH TRIM: Ý NGHĨA: Cắt bỏ phần thừa của đối …

Xem thêm

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 14:Hướng dẫn sử dụng Lệnh RELIEF GRV trên mastercam

LỆNH RELIEF GRV: Ý NGHĨA: Tạo biên dạng rãnh thoát dao khi tiện ren. DẠNG LỆNH: Trình đơn       : Main Menu —> Create -> Nextmenu -> Relief Grv. Dòng lệnh : Gõ chữ c, chữ N, chữ R. Lệnh này chỉ có ở Mastercam Lathe 9.0. GIẢI THÍCH: Xuất hiện …

Xem thêm

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 12:Hướng dẫn sử dụng Lệnh CURVE (tạo đường) trên mastercam

Lệnh CURVE: Ý NGHĨA: Tạo đường từ bề mặt, khối. DẠNG LỆNH: Trình dơn              : Main Menu ->Create -> Curve Dòng lệnh             : Gõ chữ c, chữ N, chữ c. Xuất hiện các lựa chọn: Const param:  tạo các đường thông số Patch bndy : tạo đường biên bề mặt …

Xem thêm

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 11:Hướng dẫn sử dụng Lệnh SPLINE ( vẽ đường cong trơn)trên mastercam

LỆNH SPLINE: Ý NGHĨA: Tạo đường cong trơn. DẠNG LỆNH: Trình đơn                 : Main Menu -> Create —> Spline Dòng lệnh                 : Gõ chữ C, chữ N, chữ s   GIẢI THÍCH: Đặt các thông số: Endpoint:điểm cuối dùng để điểu khiển F: first – điểm đầu dùng để điều khiển …

Xem thêm

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 10:Hướng dẫn sử dụng Lệnh HTABLE trên mastercam

Lệnh HTABLE: Ý NGHĨA: Liệt kê số đường tròn trên màn hình đồ họa.   DẠNG LỆNH: Trình đơn                 : Main Menu -> Create -> Nextmenu —> Htable* Dòng lệnh                 : Gõ chữ c, chữ N, chữ H. Hoặc ấn [Alt+C] và chọn HTABLE.DLL   GIẢI THÍCH: Htable C-Hook tạo …

Xem thêm

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 9:Hướng dẫn sử dụng Lệnh FPLOT trên mastercam

Lệnh FPLOT: Fplot C-Hook là một chức năng hỗ trợ vẽ sơ đồ theo các phương trình toán học và tạo các kích thước hình học tương ứng (points, lines, splines, parametric surfaces, or NURBS surfaces). Các phương trình toán được nhập vào bằng cách sử dụng các ký hiệu …

Xem thêm