Home / Thực hành / Dựng hình / Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 23:Hướng dẫn sử dụng TRANSLATE (lệnh dịch chuyển đối tượng)

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 23:Hướng dẫn sử dụng TRANSLATE (lệnh dịch chuyển đối tượng)

 1.  Bộ tài liệu vận hành máy CNC Fanuc
 2. DVD sử dụng máy Plasma với Sheetcam
 3. DVD hướng dẫn sử dụng máy khắc gỗ
 4. Bộ 400Gb file mẫu 3D Jdpaint -Artcam
 5. Khóa học vận hành máy tiện CNC
 6. 2 DVD thực hành gia công Siemens NX11
 1.  Bộ Video phay tiện Mastercam X9
 2. Tài liệu gia công khuôn Powermill
 3. Khóa học vận hành máy Phay CNC
 4. Khóa học sử dụng máy điêu khắc gỗ
 5. Khóa học lập trình CNC với Mastercam
 6. 4DVD thiết kế sản phẩm 3D Solidworks

matercam11

LỆNH TRANSLATE:

Ý NGHĨA:

Dịch chuyển đối tượng

DẠNG LỆNH:

Trình đơn : Main Menu -> Xform -> Translate.
Dòng lệnh : Gõ chữ X, chữ T.

 

GIẢI THÍCH:

Select entities to translate: chọn đối tượng để dịch chuyển
Nhấn Done.
Translate direction: hướng dịch chuyển.
Rectang : theo tọa độ véc tơ
Polar : theo tọa độ cực
Between pts : giữa hai điểm
Between vws: giữa hai mặt phẳng

 

a/Rectang:

Enter the translation vector: tọa độ đỉnh véc tơ (gốc trùng với gốc toạ độ)
Xuất hiện bảng thoại: chọn thao tác Move, Copy hoặc Join
Number of steps: số lần lặp Nhấn OK.
tu-hoc-mastercam3-24
Ví dụ: Dịch chuyển đường tròn, toạ độ đỉnh véc tơ dịch chuyển (0,0,2). Tại dòng nhắc Enter the translation vector: z 2, số lần lặp 2.

tu-hoc-mastercam3-25

b/Polar:

Enter the translation distance : nhập khoảng cách dịch chuyển
Enter the ưanslation angle : nhập góc dịch chuyển so với phương ngang
Xuất hiên bảng thoại:

tu-hoc-mastercam3-26

Nhấn OK.
Ví dụ: Khoảng cách dịch chuyển (tính từ tâm hai đường tròn), góc nghiêng 45 độ, s lần lặp 2.

tu-hoc-mastercam3-27

c/Between pts:

Enter the point to translate from: nhập điểm bắt đầu
Nhập tọa độ điểm đích : gõ giá trị tọa độ X,Y,Z từ bàn phím.
Xuất hiện bảng thoại:

tu-hoc-mastercam3-28

Nhấn OK.

 

d/Between vws:

Source plane: định nghĩa mặt phẳng chứa đối tượng gốc
Destination plane: định nghTa mặt phẳng đích
Enter the point to translation from: nhập điểm bắt đầu
Nhập điểm đích (điểm thuộc mặt phẳng đích)

 

Xuất hiện bảng thoại:

tu-hoc-mastercam3-29

Nếu nhập tại ô Number of steps số khác 1: khi đó đối tượng vừa tạo, và mặt chứa nó trở thành đối tượng gốc cho lần lặp tiếp sau.
Nhấn OK.
Ví dụ: dịch chuyển đường tròn từ mặt Top lên mặt Side.

tu-hoc-mastercam3-30

 

 

 

From time to time, you might have to write about topics that you regard write my papers for MidnightPapers as insignificant to you.

 ttadv2 Hơn 200 học viên thành thạo mỗi tháng, bạn cũng tham khảo xem thế nào nhé:

Biểu học phí và lịch khai giảng các khóa học CAD CAM tháng này lichkhaigiang