Home / Uncategorized / Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 13: Hướng dẫn sử dụng Lệnh SPIRAL/HELIX trên mastercam

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 13: Hướng dẫn sử dụng Lệnh SPIRAL/HELIX trên mastercam

 1.  Bộ tài liệu vận hành máy CNC Fanuc
 2. DVD sử dụng máy Plasma với Sheetcam
 3. DVD hướng dẫn sử dụng máy khắc gỗ
 4. Bộ 400Gb file mẫu 3D Jdpaint -Artcam
 5. Khóa học vận hành máy tiện CNC
 6. 2 DVD thực hành gia công Siemens NX11
 1.  Bộ Video phay tiện Mastercam X9
 2. Tài liệu gia công khuôn Powermill
 3. Khóa học vận hành máy Phay CNC
 4. Khóa học sử dụng máy điêu khắc gỗ
 5. Khóa học lập trình CNC với Mastercam
 6. 4DVD thiết kế sản phẩm 3D Solidworks

tu-hoc-mastercam2-75

LỆNH SPIRAL/HELIX:

Ý NGHĨA:
Tạo đường xoắn ốc/ hình xoắn ốc,

DẠNG LỆNH:
Trình dơn : Main Menu -> Create -> Nextmenu -> Spiral/Helix.
Dòng lệnh : Gõ chữ c, chữ N, chữ s.
Lệnh này chỉ có ở Mastercam 9.0.

GIẢI THÍCH:

Xuất hiện bảng thoại:

tu-hoc-mastercam2-76

Operation : thao tác
Helix : tạo hình xoắn ốc
Radius : bán kính đường spline đầu tiên
Starting angle : góc bắt đầu
Pitch : bước hình xoắn ốc
Taper Angỉe : góc doãng
Incremental angle : góc xác định sổ điểm điều khiển cho mồi dường cong Spline
# of revolutions : số vòng xoắn ốc
Spiral : tạo đường xoắn ốc
Radius : bán kính đường Spline đầu tiên
Incremerital angle : góc xác định số điểm điều khiển cho mỗi đường cong spline
# of revolutions : số vòng xoắn ốc
XY Initỉal Pitch : bán kính tương đối cho một vòng đơn
XY Final Pitch : bước cho vòng xoắn ốc cuối cùng
z Initial Pitch : khoảng cách theo trục z giữa mỗi vòng
z Final Pitch : khoảng cách theo trục z vòng cuối cùng
Sau khi nhập các thông số, nhấn OK. Enter the center point: nhập toạ độ tâm.
Ví dụ: Vẽ hình xoắn ốc với các thông số:

tu-hoc-mastercam2-77

Kết quả:

tu-hoc-mastercam2-78

Đường xoắn ốc với các thông số:

tu-hoc-mastercam2-79

Kết quả:

tu-hoc-mastercam2-80

The ability to enhance the property https://trymobilespy.com/ by building houses, hotels etc.

 ttadv2 Hơn 200 học viên thành thạo mỗi tháng, bạn cũng tham khảo xem thế nào nhé:

Biểu học phí và lịch khai giảng các khóa học CAD CAM tháng này lichkhaigiang