Home / Thực hành / Dựng hình / Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 11:Hướng dẫn sử dụng Lệnh SPLINE ( vẽ đường cong trơn)trên mastercam

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 11:Hướng dẫn sử dụng Lệnh SPLINE ( vẽ đường cong trơn)trên mastercam

 1.  Bộ tài liệu vận hành máy CNC Fanuc
 2. DVD sử dụng máy Plasma với Sheetcam
 3. DVD hướng dẫn sử dụng máy khắc gỗ
 4. Bộ 400Gb file mẫu 3D Jdpaint -Artcam
 5. Khóa học vận hành máy tiện CNC
 6. 2 DVD thực hành gia công Siemens NX11
 1.  Bộ Video phay tiện Mastercam X9
 2. Tài liệu gia công khuôn Powermill
 3. Khóa học vận hành máy Phay CNC
 4. Khóa học sử dụng máy điêu khắc gỗ
 5. Khóa học lập trình CNC với Mastercam
 6. 4DVD thiết kế sản phẩm 3D Solidworks

tu-hoc-mastercam2-54

LỆNH SPLINE:

Ý NGHĨA:

Tạo đường cong trơn.

DẠNG LỆNH:

Trình đơn                 : Main Menu -> Create —> Spline
Dòng lệnh                 : Gõ chữ C, chữ N, chữ s

 

GIẢI THÍCH:

Đặt các thông số:
Endpoint:điểm cuối dùng để điểu khiển
F: first – điểm đầu dùng để điều khiển
L:last- điểm cuối được dùng dể điều khiển
3 pt arc  :3 điểm của cung
Natural:
Values:theo toạ độ véc tơ
Angle:theo góc
To entity: theo đối tượng
To end:theo điểm cuối của đổi tượng khác
Flip: đổi hướng đang hiển thị

 

Như vậy phương, chiều của véc tơ điều khiển thay đổi theo một trong năm phương án: 3 pt arc, Natural, Valutes, Angle, To entitv, To end.

 

Flip

Hướng véc tơ đang hiển thị được thay đổi, riêng 3 pt arc, Natural không áp dụng được chức năng này. Nếu dùng xuất hiện báo lỗi:
tu-hoc-mastercam2-55
Ví dụ: Tạo Spline bằng Manual, Ends chọn Y, Angle = 90, End point chọn F, sử dụng Flip đổi hướng.

tu-hoc-mastercam2-56

Curves

Select boundaries 1:chọn biên dạng thứ nhất
Select boundarìes 2: chọn biên dạng thứ hai
Nhấn Done.

Nhập các thông số:

New curves:nhập tiếp các đường biên khác 
Max error:độ sai số lớn nhất
Dispose:có xoá các đổi tượng góc sau khi tạo Spline không 
D:Xóa 
K:giữ lại
B:ẩn
Do it kết thúc lệnh.
Ví dụ: Từ biên dạng được tạo thành bởi hai đoạn thẳng và một cung cong hãy tạo Spline

tu-hoc-mastercam2-57

Blend

Select curve 1: chọn đối tượng thứ nhất
Định vị trí để tạo  Spline
Select curve 2: chọn đối tượng thứ hai
Định vị trí để tạo Spline.
Đặt các thông số:
Curve 1: chọn lại đối tượng 1
Curve 2:chọn lại đối tượng 2
Trim crvs :cắt phần thừa sau khi tạo không  (B:cắt cả hai , 1:chỉ cắt phần thừa của đối tượng 1 , 2:chỉ cắt phần thừa của đối tượng 2 )
Phần dược giữ lại là phần tính từ điểm tạo spline
Mag 1, AMg 2:  giá trị dương, phần giữ lại là phần dưới giá trị âm,  phần giữ lại là phần trên.

tu-hoc-mastercam2-58

Nhấn Do it kết thúc lệnh

Buy or trade utilities the more of these properties https://www.celltrackingapps.com/ increases your rental income by many folds.

 ttadv2 Hơn 200 học viên thành thạo mỗi tháng, bạn cũng tham khảo xem thế nào nhé:

Biểu học phí và lịch khai giảng các khóa học CAD CAM tháng này lichkhaigiang