Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 16:Hướng dẫn sử dụng Lệnh BREAK(lệnh chia đối tượng)

  LỆNH BREAK Ý NGHĨA: Chia đối tượng. DẠNG LỆNH: Trình đơn                 : Main Menu ->Modify -> Break. Dòng lệnh          : Gõ chữ M, chữ B.   GIẢI THÍCH : a/2 pieces: Select an entity                   : chọn đối tượng Enter the break point : vị trí …

Xem thêm

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 15:Hướng dẫn sử dụng Lệnh FILLET và lệnh TRIM đối tượng

A /LỆNH FILLET: Ý NGHĨA: Tạo cung tròn nối hai đối tượng. DẠNG LỆNH: Trình đơn : Main Menu -> Modify -> Fillet Dòng lệnh                 : Gõ chữ M, chữ F GIẢI THÍCH: Thiết lập các thông số:   B/   LỆNH TRIM: Ý NGHĨA: Cắt bỏ phần thừa của đối …

Xem thêm

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 14:Hướng dẫn sử dụng Lệnh RELIEF GRV trên mastercam

LỆNH RELIEF GRV: Ý NGHĨA: Tạo biên dạng rãnh thoát dao khi tiện ren. DẠNG LỆNH: Trình đơn       : Main Menu —> Create -> Nextmenu -> Relief Grv. Dòng lệnh : Gõ chữ c, chữ N, chữ R. Lệnh này chỉ có ở Mastercam Lathe 9.0. GIẢI THÍCH: Xuất hiện …

Xem thêm

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 13: Hướng dẫn sử dụng Lệnh SPIRAL/HELIX trên mastercam

LỆNH SPIRAL/HELIX: Ý NGHĨA: Tạo đường xoắn ốc/ hình xoắn ốc, DẠNG LỆNH: Trình dơn : Main Menu -> Create -> Nextmenu -> Spiral/Helix. Dòng lệnh : Gõ chữ c, chữ N, chữ s. Lệnh này chỉ có ở Mastercam 9.0. GIẢI THÍCH: Xuất hiện bảng thoại: Operation : thao …

Xem thêm

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 12:Hướng dẫn sử dụng Lệnh CURVE (tạo đường) trên mastercam

Lệnh CURVE: Ý NGHĨA: Tạo đường từ bề mặt, khối. DẠNG LỆNH: Trình dơn              : Main Menu ->Create -> Curve Dòng lệnh             : Gõ chữ c, chữ N, chữ c. Xuất hiện các lựa chọn: Const param:  tạo các đường thông số Patch bndy : tạo đường biên bề mặt …

Xem thêm

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 11:Hướng dẫn sử dụng Lệnh SPLINE ( vẽ đường cong trơn)trên mastercam

LỆNH SPLINE: Ý NGHĨA: Tạo đường cong trơn. DẠNG LỆNH: Trình đơn                 : Main Menu -> Create —> Spline Dòng lệnh                 : Gõ chữ C, chữ N, chữ s   GIẢI THÍCH: Đặt các thông số: Endpoint:điểm cuối dùng để điểu khiển F: first – điểm đầu dùng để điều khiển …

Xem thêm

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 10:Hướng dẫn sử dụng Lệnh HTABLE trên mastercam

Lệnh HTABLE: Ý NGHĨA: Liệt kê số đường tròn trên màn hình đồ họa.   DẠNG LỆNH: Trình đơn                 : Main Menu -> Create -> Nextmenu —> Htable* Dòng lệnh                 : Gõ chữ c, chữ N, chữ H. Hoặc ấn [Alt+C] và chọn HTABLE.DLL   GIẢI THÍCH: Htable C-Hook tạo …

Xem thêm

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 9:Hướng dẫn sử dụng Lệnh FPLOT trên mastercam

Lệnh FPLOT: Fplot C-Hook là một chức năng hỗ trợ vẽ sơ đồ theo các phương trình toán học và tạo các kích thước hình học tương ứng (points, lines, splines, parametric surfaces, or NURBS surfaces). Các phương trình toán được nhập vào bằng cách sử dụng các ký hiệu …

Xem thêm

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 8: Hướng dẫn sử dụng LỆNH PATTERN trên mastercam

LỆNH PATTERN Ý NGHĨA: Chèn các đối tượng đã có vào bản vẽ hiện hành. DẠNG LỆNH: Trình dơn                 : Main Menu Create -> Nextmenu -> Pattern Dòng lệnh                 : Gõ chữ c, chữ N, chữ T. GIẢI THÍCH: Đặt các thông số: Name : tên file chứa đối tượng …

Xem thêm

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 7:Hướng dẫn sử dụng lệnh BOUND.BOX và lệnh GEAR trên mastercam

A/LỆNH  BOUND.BOX: Ý NGHĨA: Tạo đường bao cho các biên dạng, dùng khi tạo phôi. DẠNG LỆNH: Trình đơn : Main Menu —> Create —> Nextmenu —> Bound.box Dòng lệnh : Gõ chữ c, chữ N, chữ B. GIẢI THÍCH: Xuất hiện dòng nhắc: Select entities for bounding box defínition: chọn …

Xem thêm