Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 38:Hướng dẫn sử dụng các lệnh vẽ khối- lệnh PRIMITIVES

LỆNH PRIMITIVES: Ý NGHĨA: Tạo khối cơ bản DẠNG LỆNH: Trên Menn : Main Menu —> Solids —> NextMenu —> Priniitives . Trên dòng lệnh : Gõ chữ o, chữ N, chữ p   Xuất hiện các lựa chọn: Cylinder : tạo khối trụ Cone : tạo khối nón Block …

Xem thêm

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 37:Hướng dẫn sử dụng các lệnh vẽ khối- lệnh SWEEP và lệnh LOFT

    A/LỆNH SWEEP: Ý NGHĨA: Tạo khối bằng cách quét biên dạng dọc một trục DẠNG LỆNH Trên Menu : Main Menu -> Solids -> Sweep. Trên dòng lệnh : Gõ chữ o, chữ w   GIẢI THÍCH: Xuất hiện dòng nhắc: 1. Select chain(s) to be swept 1: …

Xem thêm

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 36:Hướng dẫn sử dụng các lệnh vẽ khối- lệnh REVOLVE

   LỆNH REVOLVE: Ý NGHĨA: Tạo khối bằng cách xoay biên dạng quanh một trục. DẠNG LỆNH: Trên Menu : Main Menu ->Solids -> Revolve. Trên dòng lệnh : Gõ chữ o, chữ R . GIẢI THÍCH: 1. Select chain(s) to be revolved 1: chọn dường biên dạng để xoay. …

Xem thêm

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 35:Hướng dẫn sử dụng các lệnh vẽ khối- lệnh EXTRUDE

  LỆNH EXTRUDE: Ý NGHĨA: Tạo khối bằng cách đùn biên dạng DẠNG LỆNH: Trên Menu :Main Menu-> Solids -> Extrude. Trên dòng lệnh : Gõ chữ o, chữ E GIẢI THÍCH: Xuất hiện dòng nhắc: 1. Select chain(s) to be extrude 1: chọn đường biên dạng để đùn. 2. …

Xem thêm

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 34:Hướng dẫn sử dụng lệnh hiệu chỉnh bề mặt lệnh FILLET BLND

   LỆNH FILLET BLND: Ý NGHĨA: Nối ba bề mặt bằng các mặt cong có bán kính xác định trước. DẠNG LỆNH: Trình đơn: Main Menu -> Create -> Surface -> Next menu-> Fillet blnd Dòng lệnh: Gõ chữ c, chữ u, chữ N, chữ F GIẢI THÍCH: Các thiết …

Xem thêm

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 33:Hướng dẫn sử dụng lệnh hiệu chỉnh bề mặt lệnh 2 SURFACE BLND và 3 SURFACE BLND

A/ LỆNH 2 SURFACE BLND: Ỷ NGHĨA: Nối hai bề mặt. DẠNG LỆNH: Trình đơn : Main Menu -> Create -> Surface -> Next menu-> 2 surface blnd. Dòng lệnh : Gõ chữ c, chữ u, chữ N, số 2. GIẢI THÍCH: Seiect a surface to blend onto: chọn bề …

Xem thêm

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 32:Hướng dẫn sử dụng lệnh hiệu chỉnh bề mặt lệnh TRIM/ EXTEND

LỆNH TRIM/ EXTEND: Ý NGHĨA: Cắt, kéo dãn bề mặt DẠNG LỆNH: Trình đơn : Main Menu -> Create Surĩace -> Trim/extend. Dòng lệnh : Gõ chữ c, chữ u, chữ . GIẢI THÍCH: Chọn phương án: To curves : cắt bề mặt bằng các đường curve To plane : …

Xem thêm

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 31:Hướng dẫn sử dụng lệnh hiệu chỉnh bề mặt lệnh offset và fillet

 A/ LỆNH OFFSET: Ý NGHĨA: Tạo bể mặt mới cách bề mặt gốc một khoảng xác định. DẠNG LỆNH: Trình đơn : Main Menu -> Create -> Surface -> Offset. Dòng lệnh : Gõ chữ c, chữ u, chữ o   GIẢI THÍCH: Select surfaces: chọn bề mặt gốc Nhấn …

Xem thêm

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 30:Hướng dẫn sử dụng lệnh FROM SOLID trên mastercam

LỆNH FROM SOLID:   Ý NGHĨA: Tạo bề mặt từ khối đã có.   DẠNG LỆNH: Trình đơn : Main Menu -> Create -> Surface -> Next menu —> From solid. Dòng lệnh : Gõ chữ c, chữ u, chữ N, chữ s. GIẢI THÍCH: Xuất hiện các lựa chọn: …

Xem thêm

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 29:Hướng dẫn sử dụng lệnh PRIMITIVE trên mastercam

LỆNH PRIMITIVE: Ý NGHĨA: Tạo bề mặt cơ bản. DẠNG LỆNH: Trình đơn : Main Menu —> Create -> Surface-> Next menu -> Primitive. Dòng lệnh : Gõ chữ c, chữ U, chữ N, chữ p.   GIẢI THÍCH: Xuất hiện các lựa chọn: Cylinder: tạo bề mặt trụ Cone: …

Xem thêm