Học CNCKad_Bài 12:. Hiệu chỉnh CAM (Edit CAM)

5. Hiệu chỉnh CAM (Edit CAM) Lựa chọn này dùng để sửa đổi khoảng cách dịch chuyển của chày với biên đột trước của vị trí đột, sau khi chọn từ menu CAM, kích vào vị trí dột muốn đặt và hộp thoại sau sẽ mở: Hộp thoại trên, tất …

Xem thêm

Học CNCKad_Bài 11:Thư mục CAM (CAM Menu)

Thư mục CAM (CAM Menu) Danh sách chi tiết này đề cập tới tất cả các vấn đề liên quan đến quá trình gia công, từ việc đặt vị trí đột trên bản vẽ gia công tới cách xác định bao quát máy. Thiêt lập khoảng cách dịch chuyển của …

Xem thêm

Học CNCKad_Bài 5: Phương pháp đột

I) Punch CAM Từ bảng này có thể lựa chọn phương pháp gia công chi tiết một cách thích hợp. Có hai cách lựa chọn: Lựa chọn dụng cụ thủ công Add Punch (người lập trình lựa chọn dụng cụ gia công cho từng vị trí đột) hoặc sử dụng …

Xem thêm