Linkdown trọn bộ tài liệu Mastercam X9

Giới thiệu về mastercamx9 Mastercamx9 được rất nhiều công ty gia công ở Việt Nam sử dụng, nó có mặt ở Việt Nam cũng khá sớm, và số lượng người sử dụng nó cũng khá nhiều, Mastercamx9 tương đối là dễ học, khi học phần mềm Mastercam người học cũng …

Xem thêm

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 43:Hướng dẫn sử dụng các lệnh vẽ khối- lệnh SHELL

      LỆNH SHELL Ý NGHĨA: Tạo vỏ hộp từ khối đã có. DẠNG LỆNH: Trên Menu : Main Menu ->Solids —> Shell. Trên dòng lệnh : Gõ chữ o, chữ s GIẢI THÍCH: Xuất hiện dòng nhắc: Select body or face(s) to be left open: chọn khối hoặc …

Xem thêm

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 42:Hướng dẫn sử dụng các lệnh vẽ khối- lệnh FILLET

  LỆNH FILLET: Ý NGHĨA: Tạo đường gân cong. DẠNG LỆNH: Trên Menu :Main Menu-> Solids->fillet Trên dòng lệnh:Gõ chữ o, chữ F GIẢI THÍCH Xuất hiện dòng nhắc: Select entities to fillet: chọn khối để tạo gân cong. Có thể chọn theo 2 cách   Select entỉties to fillet: …

Xem thêm

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 41:Hướng dẫn sử dụng các lệnh vẽ khối- lệnh CHAMFER

LỆNH CHAMFER: Ý NGHĨA: Vát cạnh các khối. DẠNG LỆNH: Trên Menu : Main Menu -> Soiids -> Chamfer Trên dòng lệnh : Gõ chữ o, chữ c   Xuất hiện các lựa chọn: GIẢI THÍCH: a/1 Distance:chỉ xác định một chiều dài vát.  Select entities to chamfer: chọn khối …

Xem thêm

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 40:Hướng dẫn sử dụng các lệnh vẽ khối- lệnh BOOLEAN

    LỆNH BOOLEAN: Ý NGHĨA: Các phép toán cộng, trừ, giao các khối. DẠNG LỆNH: Trên Menu : Main Menu-> Solids -> Boolean. Trên dòng lệnh : Gỡ chữ o, chữ B Xuất hiện các lựa chọn: GIẢI THÍCH: 1/Add: cộng các khối Select target body for boolean operation: …

Xem thêm

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 39:Hướng dẫn sử dụng các lệnh vẽ khối- lệnh DRAFT FACES

  LỆNH DRAFT FACES Ý NGHĨA: Thay đổi góc nghiêng bề mặt DẠNG LỆNH Trẻn Menu : Main Menu – > Solids —> NextMenu ->Draft faces. Trên dòng lệnh : Gõ chữ o, chữ N, chữ D. GIẢI THÍCH: Xuất hiện dòng nhắc: 1, Select faces to draft: chọn mặt …

Xem thêm

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 38:Hướng dẫn sử dụng các lệnh vẽ khối- lệnh PRIMITIVES

LỆNH PRIMITIVES: Ý NGHĨA: Tạo khối cơ bản DẠNG LỆNH: Trên Menn : Main Menu —> Solids —> NextMenu —> Priniitives . Trên dòng lệnh : Gõ chữ o, chữ N, chữ p   Xuất hiện các lựa chọn: Cylinder : tạo khối trụ Cone : tạo khối nón Block …

Xem thêm