Home / Thực hành / Lập trình CNC / Lập trình phay trên Mastercam v9-X_Bài 10:Hướng dẫn sử dụng các lệnh gia công phay -lệnh VERIFY

Lập trình phay trên Mastercam v9-X_Bài 10:Hướng dẫn sử dụng các lệnh gia công phay -lệnh VERIFY

 1.  Bộ tài liệu vận hành máy CNC Fanuc
 2. DVD sử dụng máy Plasma với Sheetcam
 3. DVD hướng dẫn sử dụng máy khắc gỗ
 4. Bộ 400Gb file mẫu 3D Jdpaint -Artcam
 5. Khóa học vận hành máy tiện CNC
 6. 2 DVD thực hành gia công Siemens NX11
 1.  Bộ Video phay tiện Mastercam X9
 2. Tài liệu gia công khuôn Powermill
 3. Khóa học vận hành máy Phay CNC
 4. Khóa học sử dụng máy điêu khắc gỗ
 5. Khóa học lập trình CNC với Mastercam
 6. 4DVD thiết kế sản phẩm 3D Solidworks

tu-hoc-mastercam4-14

LỆNH VERIFY:

Ý NGHĨA:

Kiểm tra thao tác gia công dạng 3D.

DẠNG LỆNH:

Trình đơn : Main Menu -> NC utils —> Verify
Dòng lệnh : Gõ chữ N, chữ V

Xuất hiện bảng thoại:

GIẢI THÍCH:

tu-hoc-mastercam5-40

Thiết lập cấu hình:

tu-hoc-mastercam5-41

Stock: hiển thị phôi
Shape: dạng phôi
Boundaries : biên dạng phôi
Scan toolpath(s): theo Toolpath
Use Jop Setup values : sử dụng gíá trị đã đặt ở Job Setup
Pick stock corners : khai báo theo các điểm góc phôi
Initial stock size source: kích thước phôi gốc
Set colors: thiết lập màu sắc

tu-hoc-mastercam5-42

Stock color: màu hiển thị phôi
Collision color: màu hiển thị lỗi
Cut stock color, tool # 1: màu hiển thị phôi cắt bời dao số 1
Tool: hiển thị dao
Turbo (no tool): không hiển thị dao
Wireframe tool: dạng khung dây
Solid tool: dạng khối
Display holder: hiển thị bộ lắp dao
Profile: biên dạng dao
Auto: tự động
As defined: theo định nghĩa
Change tool/ color: đổi dao, đổi màu sắc hiển thị
Stop on tool change: ngừng chạy mô phỏng khi đổi dao
Stop on collision: ngừng chạy mô phòng khi gặp lỗi
Translucent stock : phôi hiển thị dạng trong suốt
Display control: thông số điều khiển hiển thị
Moves/ step: số lần dịch chuyển/ bước công nghệ
Moves/ refresh:số lẩn dịch chuyển/ lần làm tươi
Speed: : tốc độ chạy mô phỏng
Update after each toolpath: cập nhật phôi sau mỗi bước công nghệ.

tu-hoc-mastercam5-43

Der firmenauftritt https://best-ghostwriter.com sollte einheitlich sein.

 ttadv2 Hơn 200 học viên thành thạo mỗi tháng, bạn cũng tham khảo xem thế nào nhé:

Biểu học phí và lịch khai giảng các khóa học CAD CAM tháng này lichkhaigiang