Home / Thực hành / Dựng hình / Làm quen Mastercam v9-X_Bài4:Các lệnh quản lí tệp trong mastercam

Làm quen Mastercam v9-X_Bài4:Các lệnh quản lí tệp trong mastercam

 1.  Bộ tài liệu vận hành máy CNC Fanuc
 2. DVD sử dụng máy Plasma với Sheetcam
 3. DVD hướng dẫn sử dụng máy khắc gỗ
 4. Bộ 400Gb file mẫu 3D Jdpaint -Artcam
 5. Khóa học vận hành máy tiện CNC
 6. 2 DVD thực hành gia công Siemens NX11
 1.  Bộ Video phay tiện Mastercam X9
 2. Tài liệu gia công khuôn Powermill
 3. Khóa học vận hành máy Phay CNC
 4. Khóa học sử dụng máy điêu khắc gỗ
 5. Khóa học lập trình CNC với Mastercam
 6. 4DVD thiết kế sản phẩm 3D Solidworks

1-LỆNH NEW:

Ý NGHĨA:

Tạo bản vẽ mới.

DẠNG LỆNH:
Trình đơn:Main Menu -> File -> New.

Dòng lệnh: Gõ chữ F, chữ w.

GIẢI THÍCH:
Xuất hiện bảng thoại:

tu-hoc-mastercam1-59

Đã chuẩn bị bản vẽ và thao tác công nghệ. Nhấn Yes để chấp nhận.

 

2- LỆNH GET:

Ý NGHĨA:

Mở bản vẽ đã có.

DẠNG LỆNH:

Trình đờn                      : Main Menu —> File -> Get.

Dòng lệnh                 : Gõ chữ F, chữ G.

GIẢI THÍCH:

Xuất hiện bảng thoại:

tu-hoc-mastercam1-60

Chọn tệp cần mở. Nhấn open.

 

3-LỆNH SAVE:

Ý NGHĨA:

Lưu bản vẽ.

DẠNG LỆNH:

Trình đơn                 : Main Menu ->File -> Save.

Dòng lệnh                 : Gõchữ F, chữ s.

GIẢI THÍCH:

Xuất hiện bảng thoại:

tu-hoc-mastercam1-61

Nhập tên bản vẽ tại ô File name. Chọn Save.

 

4-  LỆNH SAVE SOME:

Ý NGHĨA:

Lưu một số đối tượng của bản vẽ. DẠNG LỆNH:

Trình đơn                 : Main Menu File -> Save some.

Dòng lệnh                 : Gõ chữ F, chữ A.

GIẢI THÍCH:

Select entities to save: chọn đối tượng để lưu.

Nhấn Done.

Xuất hiện bảng thoại:

Nhập tên bản vẽ tại ô File name. Chọn Save.

 

4-  LỆNH EDIT:

Ý NGHĨA:

Chỉnh sửa tệp.

DẠNG LỆNH:

Trình đơn                 : Main Menu —> File —> Edit.

Dòng lệnh                : Gõ chữ F, chữ E

GIẢI THÍCH:

Type of file to edit : chọn kiểu tệp cần chỉnh sửa

DOC: tệp văn bản (Thường là chương trình NC), IGS

Chọn tên tệp cần sửa nội dung, nhấn Open.

 

5-  LỆNH MERGE:

Ý NGHĨA:

Trộn các tệp.

DẠNG LỆNH:

Trình đơn                    : Main Menu -> File Merge.

Dòng lệnh                : Gõ chữ F, chữ M.

GIẢI THÍCH:

Xuất hiện bảng thoại:

tu-hoc-mastercam1-62

Chọn tên tệp cần chèn vào tệp đang dùng, nhấn Open.

 

6-LỆNH BROWSE:

Ý NGHĨA:

Tìm tệp theo đường dẫn chứa tệp.

DẠNG LỆNH:

Trình dơn                 : Main Menu File -> Browse.

Dòng lệnh                : Gõ chữ F, chữ B.

GIẢI THÍCH:

Xuất hiện bảng thoại:

tu-hoc-mastercam1-63

Chọn biểu tượng thư mục, xuất hiện đường dẫn.

Xuất hiện bảng thoại:

tu-hoc-mastercam1-64

Chọn thư mục chứa tệp nhấn OK.

 

Trở vể bảng thoại:

tu-hoc-mastercam1-65

Nhấn OK.

Các tệp trong thư mục được hiển thị. Nhấn ESC để đừng. Xuất hiện các lựa chọn:

Eorvvard Forward : chọn tệp trước tệp đang hiển thị
Backup Backup : chọn tệp sau tệp đang hiển thị
Auto Auto : hiển thị tự động
DeỊay Delay : thời gian ngừng giữa các tệp khi hiển thị
Keep Keep : giữ lại tệp hiển thị
Delete Delete : xoá tệp hiển thị

 

7-  LỆNH CONVERTERS:

Ý NGHỈA:

Chuyển đổi tệp sang các phần mềm ứng dụng khác và ngược lại. DẠNG LỆNH:

Trình đơn                 : Maỉn Menu -> File -> Converters.

Dòng lệnh                : Gõ chữ F, chữ V

GIẢI THÍCH:

Chọn kiểu tệp:

tu-hoc-mastercam1-66

Chọn xuất, nhập tệp:

tu-hoc-mastercam1-67

8- LỆNH PROPERTIES:

Ý NGHĨA:

Thông tin về tệp.

DẠNG LỆNH:

Trình đơn                 : Main Menu -> Fỉle -> Nextmenu -> Properties.

Dòng lệnh                : Gõ chữ F, chữ N, chữ p.

GIẢI THÍCH:

Xuất hiện bảng thoại:

tu-hoc-mastercam1-68

File name : tên tệp
Created : ngày tạo
Modìíied : ngày sửa
Size : dung lượng file
Descriptor : nội dung file.

 

 

 

 

Dauerndes vergleichen schadet, ghostwriter bachelorarbeit https://ghostwritinghilfe.com/ vorbilder sind hingegen ntzlich.

 ttadv2 Hơn 200 học viên thành thạo mỗi tháng, bạn cũng tham khảo xem thế nào nhé:

Biểu học phí và lịch khai giảng các khóa học CAD CAM tháng này lichkhaigiang