Home / Ứng Dụng / Đột dập / Học CNCKad_Bài 6: Đột theo đường biên khép kín (In window)

Học CNCKad_Bài 6: Đột theo đường biên khép kín (In window)

maxresdefault

1.1.1.  Đột theo đường biên khép kín (In window)

Lệnh này sử dụng đột những đường biên khép kín được chọn, nó được chọn
tại mụcƯsedetìnc của windowvới điều kiện chúng là hình vuông, hình tròn
hoặc ô van. Nc’u không kích vào nút Auto Tool , hệ thống sẽ chỉ đột trên đường

biên đó bằng dụng cụ được lựa chọn hiện hành. Nếu phím này được ấn thì tất cả
các đường biên sẽ có dụng cụ đột thích hợp được lấy từ thư viện dụng cụ hoặc
file dụng cụ dược thiết lập.

1.1.2.    Đột hoàn toàn (Punch AU)

Lệnh này dùng để đột tất cả các đường biên trcn chi tiết gia công và đột
chúng với dụng cụ thích hợp, khi nút Auto Tool được kích. Trong chế độ không

tự động, quá trình đột chỉ thực hiện khi các đường biên của chi tiết và dụng cụ
đột được lựa chọn thích hợp.

1.1.3.     Đột tự do (Punch Free Hand)

Vứi phẩn này, người sử dụng có thể tuỳ ý đột với dụng cụ được chọn hiện
hành với bất cứ vị trí nào trên chi tiết.

1.1.4.     Đột biên chi tiết (Nibble Entity)

Lệnh này dùng để đột kích thước biên dã lựa chọn. Chọn dụng cụ để đột, xác
định vị trí của dụng cụ trên bicn, xác định bước đột (nếu cần) và kích vào biểu
tượng OK để dóng hộp thoại Punch. Kích vào đường cần đột và kích chi tiết
đã chọn từ một điểm gần với đicm cuối. Điểm cuối đó được coi như điểm đã lựa
chọn và sẽ xác định như điểm bắt đầu. Nếu có xác dịnh bù, khoảng cách bù đầu
tiên sẽ là điểm cuối này.

1.1.5      Đột hoàn toàn (Punch All)

Lệnh này dùng để đột tất cả các đường biên trên chi tiết gia công và dột
chúng với dụng cụ thích hợp, khi nút lAuto Tool được kích. Trong chế độ không
tự động, quá trình đột chỉ thực hiện khi các đường biên của chi tiết và dụng cụ
đột được lựa chọn thích hợp.

1.1.6.      Đột tự do (Punch Free Hand)

Với phần này, người sử dụng có thể tuỳ ý đột với dụng cụ được chọn hiện
hành với bất cứ vị trí nào trên chi tiết.

1.1.7.      Đột biên chì tiết (Nibble Entity)

Lệnh này dùng để đột kích thước biên đã lựa chọn. Chọn dụng cụ để đột, xác
định vị trí của dụng cụ trên biên, xác định bước đột (nếu cần) và kích vào biếu
tượngOK đe đóng hộp thoại Punch. Kích vào đường cần đột và kích chi tiết
đã chọn từ một điểm gần với điểm cuối. Điểm cuối đó được coi như đicm đã lựa
chọn và sẽ xác định như điểm bắt đầu. Nếu có xác định bù, khoảng cách bù đầu
tiên sẽ là điểm cuối này.

Phuong-phap-dot2

1.1.8      Đột biên theo chuỗi (Nibble Chain)

Lệnh này sử dụng dụng cụ được chọn để thực hiện đột biên theo chuồi đối với
chi tiết gia công. Khi sử dụng lệnh này cần xác định vị trí đầu tiên và cuối cùng
của chi tiết đột và chi tiết đột phải được kết nối tại điểm kết thúc.

Khi chọn dụng cụ để cắt theo phương pháp Chuỗi đối với chi tiết, phải chọn
dụng cụ có thể cắt được ở các điểm có góc độ khác nhau. Có nghĩa là nếu chọn
dụng cụ hình chữ nhật, dụng cụ này phải đặt à điểm được chỉ dẫn hoặc tại một
góc thích hợp để thực hiện lệnh cắt.